U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Sudski sporovi po osnovu radnih odnosa

Preporuke:

Ministarstvo finansija bi trebalo bi da obezbijedi knjigovodstvenu evidenciju izdataka za sudske sporove koja će omogućiti jasan pregled ostvarenih izdataka sa analitičkom i subanalitičkom klasifikacijom nastalih troškova (glavni dug, zatezna kamata, troškovi postupka, troškovi izvršenja).

Ministastvo bi trebalo da vrši planiranje izdataka za sudske sporove na osnovu realnih projekcija, u skladu sa evidencijama potrošačkih jedinica o sporovima koji se vode protiv njih. Sistem planiranja na osnovu stvarnih potreba potrošačkih jedinica bi dodatno doprinio ostvarivanju budžetske ravnoteže i obezbjeđivanju dovoljnih sredstava za troškove koji će nužno nastati. Sredstva za isplatu izdataka za sudske sporove treba planirati u budžetima potrošačkih jedinica kako bi iste bile u mogućnosti da vrše isplatu po pravosnažnim rješenjima u zakonskom roku.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa:

treba da obezbijedi elektronski sistem evidencija kako bi se mogućnost vođenja spora pred dvije nadležne institucije i samim tim ostvarivanja istog prava dva ili više puta po istom osnovu eliminisao. Evidencija bi trebalo da bude tačna, ažurna i blagovremena i da sadrži sve ključne informacije o sporu (tuženi organ, vrijednost spora, status predmeta, fazu u kojoj se spor nalazi, lice odgovorno za vođenje postupka itd.). 


treba da vrši analize sporova u kojima zastupa državu Crnu Goru, njene organe i javne službe čiji je osnivač država i na bazi njih predlaže Ministastvu finansija mjere i aktivnosti u cilju poboljšanja efikasnosti rada Zaštitnika i smanjenja izdataka sa sporove (npr. postupanje u sporovima male vrijednosti).

treba da u svim slučajevima blagovremeno informiše tužene organe i dostavlja im neophodnu dokumentaciju u zakonom predviđenom roku, kako bi se zbog kašnjenja i nedostavljanja dokumentacije smanjila mogućnost uticaja na tok, ishod i troškove postupka.

treba da predlaže i sprovodi mjere alternativnog rješavanja sporova u skladu sa postojećim institucionalnim i pravnim okvirom, pred Centrom za posredovanje i Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, u svim predmetima u kojima priroda spora to dozvoljava. Na taj način bi se povećao broj predmeta koji se rješavaju mirnim putem u odnosu na broj predmeta koji se vode pred nadležnim sudovima. Korišćenje postupaka alternativnog rješavanja sporova bi, osim niza drugih prednosti koje se odnose na tok postupka, doprinio smanjenju izdataka za sporove za iznos sudskih troškova.

Ministarstva unutrašnjih poslova, odbrane, pravde, finansija i drugi budžetski korisnici protiv kojih se vode sporovi pred sudovima i/ili drugim nadležnim organima

treba da postupaju po pravosnažnim i izvršnim odlukama nadležnih sudova i drugih organa i tako izbjegnu neekonomično trošenje budžetskih sredstava u postupku prinudne naplate potraživanja. 


treba da utvrde način vođenja evidencija o sporovima koji se vode protiv njih pred sudovima i/ili drugim nadležnim organima koje bi trebalo da im omoguće tačne i blagovremene podatke o vrijednosti spora, statusu predmeta, fazi u kojoj se spor nalazi, odgovornom licu itd. Evidencije je neopodno ažurirati blagovremeno, u skladu sa dokumentacijom o toku postupka koju im dostavlja Zaštitik imovinsko- pravnih interesa.

budžetski korisnici koji u okviru svojih organizacionih jedinica nijesu imenovali lica odgovorna za saradnju sa Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa i drugim organima pred kojima se vode sporovi, treba da iste imenuju.

treba da Zaštitniku, na njegov zahtjev blagovremeno dostavljaju tražene informacije i dokumente u svim postupcima koji se protiv njih vode pred nadležnim institucijama.

treba da vrše analize uzroka nastanka sporova i na bazi sprovedenih analiza sprovode mjere i aktivnosti kojima bi trebalo umanjiti ili eliminisati mogućnost ponavljanja spora po istom osnovu.

treba da preduzimaju aktivnosti kako bi se nastali sporovi riješili u neposrednom odnosu između tuženog organa i zaposlenog, u slučajevima kada je to moguće, odnosno da koriste alternativne načine rješavanja sporova kako bi se bi se smanjio broj predmeta koji se vode pred nadležnim sudovima u odnosu na broj premeta koji se vode pred Centrom za posredovanje i Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.