U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Registar ugovora o koncesijama 2014.

Preporuke:

Komisija za koncesije treba da ažurira postojeći Registar na način što će od svih nadležnih organa zahtijevati dostavu ugovora o koncesijama, kao i podataka o svim promjenama koje se odnose na zaključene ugovore, radi upisa potrebnih podataka u Registar.

Nadležni organi (ministarstva, organi uprave i organi lokalne uprave) dužni su da, u skladu sa članom 46 Zakona o koncesijama, Komisiji dostave primjerak svih zaključenih ugovora o koncesijama, kao i anekse ugovora.

U cilju obezbjeđenja tačnosti Registra o koncesijama, Zakonom o koncesijama treba normirati kaznene odredbe za slučaj da nadležni organ ne postupi u skladu sa članom 46 Zakona, odnosno ne dostavi Komisiji primjerak zaključenog ugovora o koncesiji.

Komisija za koncesije treba da, u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama, ispravi greške (duplo upisane podatke) u Registru.

Komisija je dužna da, u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o koncesijama, obezbijedi da se Registar ugovora o koncesijama objavi na internet stranici Komisije.

Komisija za koncesije je obavezna da, u skladu sa članom 16 Zakona o koncesijama, sačini godišnji izvještaj o svom radu za 2014. godinu i isti podnese Vladi i dostavi na uvid Skupštini Crne Gore i jedinicama lokalne samouprave.

Komisija za koncesije treba da, u saradnji sa Ministarstvom za informaciono društvo, realizuje projekat elektronskog Centralnog registra koncesionih ugovora.

Preporučuje se Ministarstvu ekonomije da, u cilju realizacije zaključka Vlade, izvrši dopunu Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra ugovora o koncesijama i propiše obavezu vođenja Registra u elektronskoj formi.

Neophodno je da Ministarstvo ekonomije i Komisija za koncesije u najkraćem roku u neposrednoj komunikaciji izvrše uvid u djelovodnike i konstatuju razloge neevidentiranja ugovora, iste uvedu u Registar i o tome u roku od 60 dana obavijeste DRI.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.