U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

„Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ – Budva

Preporuke:

Preduzeće treba da, u skladu sa MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, ispravi greške:

- na računu Amortizacija IDA kredita čija je vrijednost na 31.12.2016. godine iznosila 1.512.909,90€;
- na računu troškovi kamata u iznosu 249.100,60€;
- da za iznos od 233.479,00€ uveća račun 023 – oprema i umanji račun 53203 – troškovi vodovoda.

Nakon ispravki finansijskih grešaka neophodno je, pripremiti i sastaviti nove finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica. 


Preduzeće treba nakon izvršene transformacije u privredno društvo, u skladu sa čl. 5 Zakona o računovodstvu razvrstati u srednje pravno lice. Nakon izvršenog razvrstavanja u skladu sa čl. 29 i 30 Zakona o reviziji treba imenovati revizorski odbor od najmanje tri člana.  


Upravni odbor Preduzeća treba da donese Pravilnik kojim će obuhvatiti kancelarijsko poslovanje (prijem akata, pregledanje, raspoređivanje, evidentiranje, dostavljanje u rad, administrativno-tehničku obradu, otpremanje akata, razvođenje i arhiviranje) ili da do donošenja navedenog, obezbijedi shodnu primjenu Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave. 


Preporučuje se Preduzeću da donese politike i procedure za unos i obradu kompjuterskih podataka.
● Preduzeće je dužno da obezbijediti potpunu primjenu čl. 19. Zakona o računovodstvu i poslovne knjige vodi u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva. 


Preporučuje se Preduzeću da donese interno pravilo za izvještavanje, kojim bi bliže propisalo postupak pripreme i dostavljanja finansijskih izvještaja i Izvještaja o radu Preduzeća.

● Preduzeće treba da poslovne promjene evidentira na računima koji su propisani Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i da Finansijske izvještaje sačini na način propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica. 


Preduzeće treba da uspostavi softversku evidenciju pokretne i nepokretne imovine, ispravku vrijednosti nekretnina evidentira u okviru analitičkog računa iz klase 0, a na kraju poslovne godine vrši cjelovit popis imovine, kao i usklađivanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja, utvrdi i obrazloži utvrđene razlike.  


Preporučuje se nadležnim državnim organima i Prijestonici Cetinje (VIK Cetinje) da regulišu dužničko – povjerilačke odnose sa Preduzećem.  


Preduzeće treba da postupa u skladu sa članom 5 Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja i članom 3 internog Pravilnika o blagajničkom poslovanju kojima je propisano da se plaćanja na koja se obračunavaju porezi i doprinosi ne mogu vršiti gotovinskim putem.  


Preduzeće treba da način vođenja računovodstvene evidencije uskladi sa članom 19 Zakona o računovodstvu, kao i da prilikom gotovinskog plaćanja obezbijedi primjenu članova 31 i 32 Zakona o PDV-u kojim je propisana obaveza izdavanja i uzimanja računa i osnovni podaci koje sadrži račun izdat poreskom obvezniku ili drugom licu. 


Preduzeće treba da postupa u skladu sa čl. 5 i 11 Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja i da sva plaćanja koja se vrše putem kompenzacije sprovodi preko žiro računa.  


Preporučuje se Preduzeću da, u cilju tačnosti podataka koji se unose u PDV prijave, donese interno pravilo kojim bi bliže propisalo način evidentiranja i obračuna ulaznog i izlaznog PDV-a, postupak provjere ispravnosti evidentiranog ulaznog i izlaznog PDV-a, obračun PDV-a i podnošenje PDV prijava. 


Preduzeće treba da evidentiranje PDV-a iskazanog u ulaznim i izlaznim faktura, kao i obračun PDV-a i podnošenje PDV prijava u svim slučajevima vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost, kao i da PDV ne odbija kod ulaznih faktura koje se odnose na troškove reprezentacije, troškove ulja, maziva i održavanja za vozila koja se ne koriste za obavljanje djelatnosti za koju se plaća PDV.  


Preduzeće treba da obračun zarada uskladi sa Uputstvom za obračun bruto zarada i da se pridržava zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na regulisanje prava i obaveza zaposlenih. 


Preduzeće treba da prekovremeni rad uvodi u skladu sa čl. 49 Zakona o radu pisanom odlukom poslodavca prije početka rada, odnosno, ukoliko to priroda posla ili hitnost obavljanja prekovremenog rada zahtijevaju u roku od 5 dana nakon izvršenog prekovremenog rada. 


Preduzeće treba da zapošljavanje na radnim mjestima koja su predviđena aktom o sistematizaciji i za koje postoji izražena potreba, zapošljava u skladu sa čl. 24 Zakona o radu po pravilu na neodređeno vrijeme. Usluge Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih po pravilu treba koristiti samo za poslove koji zahtijevaju privremeni rad. 


Preduzeće treba da obezbijedi primjenu odredbi kojima je propisan način realizacije zaključenih sporazuma sa Agencijom za privremeno ustupanje zaposlenih. Takođe, Preduzeće treba da postupa u skladu sa članom 43f Zakona o radu, na način da najmanje jednom u šest mjeseci obavještava svoj sindikat o broju i razlozima radnog angažovanja zaposlenih posredstvom Agencije za privremeno ustupanje.  


Preduzeće treba da u Izvještaju o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima (IOPPD) koje podnosi poreskom organu, do 15 – og u mjesecu za prethodni obračunski period (mjesec) obuhvata isplate svih primanja koje se odnose na taj obračunski period.  


Preduzeće treba da Plan javnih nabavki sačini na osnovu realnih potreba i prioriteta nabavke za godinu dana, a ukoliko se ukaže potreba za realizacijom javne nabavke koja nije planirana potrebno je u skladu sa članom 38 Zakona, izvršiti izmjene i dopune Plana.  


Preduzeće treba da u Izvještaju o sprovedenim javnim nabavkama, shodno članu 118 Zakona, evidentira samo ugovore koji su zaključeni u periodu do 31. decembra godine za koju se podnosi izvještaj, pri čemu je u obrascu C potrebno evidentirati sve nabavke koje su realizovane neposrednom pogodbom.  


Preduzeće treba da odredi predmet javne nabavke u skladu sa članom 41 Zakona kojim je, između ostalog, definisano da predmet javne nabavke treba da bude opisan potpuno, jasno i razumljivo, na način koji omogućava podnošenje odgovarajuće ponude po vrsti, kvalitetu, cijeni, kao i po drugim potrebnim svojstvima i uslovima.  


Preduzeće treba da dodatno nastavi sa aktivnostima na uspostavljanju sistema za geodetsko osmatranje objekata Regionalnog vodovoda, a naročito: hidrotehničkog tunela „Sozina“, rezervoara „Đurmani“ i prekidne komore „Prijevor“, a u cilju rane detekcije eventualnih pomjeranja objekata, uslijed nabiranja ili slijeganja terena i predupređenja nastanka štete, i o tome informiše Vladu.  


Uprava za inspekcijske poslove treba da u skladu sa zakonskim ovlašćenima i potpisanim Protokolom o saradnji u potpunosti obezbijede primjenu čl. 4. – 6. Protokola i bez odlaganja, preduzme sve raspoložive mjere i aktivnosti kako bi svi obveznici plaćanja posebne naknade na investicije za izgradnju objekata na Crnogorskom primorju, u potpunosti i na zakonit način izvršavali svoje obaveze.  


Poreski organi dužni su da u potpunosti primjenjuju čl. 5 Zakona o poreskoj administraciji, i u skladu sa svojim nadležnostima vrše poslove kontrole poreza i kod privrednih društava u državnom vlasništvu.

 


Preporučuje se nadležnim državnim organima da uspostave efikasniji oblik zaštite prirodnih bogatstava od nelegalne ili nekontrolisane eksploatacije, obezbijede da se precizno utvrdi šira zona zaštite vodoizvorišta „Bolje Sestre“ i preduzmu radnje u cilju eliminisanja neusklađenosti u radu Preduzeća i drugih državnih organa. 


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.