U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Opština Žabljak 2014.

Preporuke:

Opština Žabljak treba da obaveze za bruto zarade i ostala lična primanja (naknade skupštinskim odbornicima iz prethodnih godina) planira i realizuje u skladu sa čl. 9 Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština u okviru grupe računa 463 – otplata obaveza iz prethodnog perioda.

Opština Žabljak treba da prilikom planiranja budžeta sve izdatke planira po organizacionoj, funkcionalnoj i ekonomskoj klasifikaciji, tako da se za svaki izdatak može utvrditi gdje je nastao i ko je odgovoran za trošenje sredstava.

Opština Žabljak treba da u skladu sa članom čl. 68 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i čl. 56 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, Predlog Odluke o završnom računu budžeta dostavlja u propisanoj formi i u propisanim rokovima Skupštini Opštine.

Opština Žabljak treba da u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru uspostavi sistem unutrašnjih finansijskih kontrola i odredi lice koje je zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola. Takođe, neophodno je donijeti plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola, kao i interna pravila, postupke i smjernice za sisteme finansijskog upravljanja i kontrola.

Opština Žabljak treba da u skladu sa čl. 18 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru i članom 4 Uredbe o uspostavljanju unutrašnje revizije u javnom sektoru uspostavi posebnu organizacionu jedinicu za unutrašnju reviziju ili poslove unutrašnje revizije sporazumom povjeri jedinici unutrašnje revizije drugog subjekta, uz prethodnu saglasnost Ministarstva finansija.

Opština Žabljak treba da Uputstvo o radu trezora lokalne samouprave uskladi sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i obezbijedi njegovu punu primjenu.

Opština Žabljak treba da shodno članu 28 Zakona o državnoj imovini donese akt kojim će odrediti uslove i način korišćenja prevoznih sredstava, definiše limite za potrošnju goriva, vođenje evidencije i sačinjavanje izvještaja o kontroli upotrebe službenog vozila.

Opština Žabljak treba da obezbijedi da se evidencija imovine vodi na računima klase 0, a evidencija obaveza na računima klase 2, shodno članu 1 i članu 4 Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

Opština Žabljak treba da donese Pravilnik o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura kojim se precizno propisuje način protoka dokumentacije od prijema do knjiženja, kao i vođenje knjige ulaznih faktura (KUF). Takođe, neophodno je donijeti i Pravilnik o procedurama i izdavanju izlaznih faktura kojim se propisuje vođenje knjige izlaznih faktura (KIF).

Opština Žabljak treba da shodno čl. 67 Zakona o finansiranju lokalne samouprave vodi budžetsko računovodstvo i izvještavanje koje obuhvata i računovodstvene poslove vezane za obradu plaćanja i evidentiranje primanja, vodi dnevnik, glavnu knjigu i odabrane pomoćne knjige za sva primanja i izdatke i međunarodne donacije i druge vidove pomoći.

Preporučuje se Opštini Žabljak da za naplatu sopstvenih prihoda koristi samo uplatne račune otvorene u skladu sa Naredbom o načinu uplate javnih prihoda i da obezbijedi da se prenos sredstava sa uplatnih računa vrši svakog dana, kako bi saldo na istim bio nula.

Opština Žabljak treba da u skladu sa Naredbom o načinu uplate javnih prihoda – Zajedničke odredbe tačka 7, ostvari saradnju sa Ministarstvom finansija i obezbijedi da se podaci o ustupljenim prihodima dostavljaju odmah nakon uplate istih, kako bi se uspostavilo tačno i ažurno vođenje svih prihoda Opštine.

Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj Opštine Žabljak treba da postupa u skladu sa članom 63 - 76 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave i da popunjava Izjavu primaoca i istu dostavlja ovlašćenom službeniku trezora radi provjere da li se ukupan iznos sredstava uplaćen na Konsolidovanom računu trezora poklapa sa iznosom uplaćenim na uplatne (evidencione) račune trezora.

Opština Žabljak treba da obezbijedi knjiženje prihoda po osnovu poreza na nepokretnosti, naknada, kao i svih drugih lokalnih prihoda, kroz jedinstveni softver za poresko knjigovodstvo, po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa načelima tačnosti, urednosti i ažurnosti, određenim čl. 6 tačka 13 Zakona o poreskoj administraciji i čl. 7 i 8. Pravilnika o poreskom knjigovodstvu

Opština Žabljak treba da u skladu sa čl. 56 Zakona o poreskoj administraciji preduzima mjere prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima koji nijesu izmirili poreske obaveze u propisanim rokovima i da se naplata poreskog duga, ako nije moguće iz novčanih sredstava, vrši i iz imovine poreskog obveznika, posebno kada su u pitanju nerezidentni poreski obveznici.

Opština Žabljak treba da vrši evidentiranje poreskih obveznika na osnovu vjerodostojne i potpune dokumentacije i podataka iz katastra nepokretnosti, kao i da ne vrši promjenu statusa poreskih obveznika, oslobađanje od plaćanja i druge promjene bez priloženog pravnog osnova i potpune dokumentacije.

Opština Žabljak treba da vrši realno planiranje prihoda i prilikom planiranja istih uzme u obzir neizmirene obaveze iz prethodnog perioda koje se mogu naplatiti kroz mjere prinudne naplate , kao i nova zaduženja u godini za koju se donosi plan.

Opština Žabljak treba da uspostavi elektronsku evidenciju poreskih obveznika za turističku taksu, kroz jedinstveni softver za poresko knjigovodstvo, evidentira njihove obaveze i uplate, kao i da preduzima mjere prinudne naplate za poreske obveznike koji svoje obaveze ne plaćaju u zakonom propisanim rokovima.

Opština Žabljak treba da u svim slučajevima kada se ugovorene obaveze po osnovu zakupa zemljišta i naknade za komunalno opremanje zemljišta ne izvršavaju u ugovorenim rokovima preduzima zakonom predviđene mjere za naplatu potraživanja preko ovlašćenog zastupnika.

Opština Žabljak treba da primitke evidentira po ekonomskoj klasifikaciji u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, i da primitke od Budžeta Crne Gore evidentira u Glavnoj knjizi trezora na odgovarajućim računima kako bi ti prihodi bili realno iskazani.

Opština Žabljak treba da u skladu sa članom 66 Zakona o finansiranju lokalne samouprave sve otvorene račune i podračune vodi kao integralni dio konsolidovanog računa trezora i da transakcije na računima i podračunima evidentira u Glavnoj knjizi trezora.

Opština Žabljak treba da donese nove pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za sve organe lokalne samouprave, koji će biti usaglašeni sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima (u pogledu zvanja, potrebnog radnog iskustva itd.) i Uredbom o službenim zvanjima lokalnih službenika i namještenika, kao i da donese rješenja za sve zaposlene kojima će izvršiti usklađivanje koeficijenata sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika.

Opština Žabljak treba da u skladu sa članom 30 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, prilikom zasnivanja radnog odnosa sa zaposlenima pribavi dokaze o ispunjavanju posebnih uslova, koji su predviđeni zakonom i aktom o sistematizaciji.

Opština Žabljak treba da, shodno čl. 52 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( „Sl.list Crne Gore“ br. 39/11, 50/11, 66/12 i 33/14 ), inspektore i ovlašćena službena lica postavlja na vrijeme od sedam godina.

Opština Žabljak treba da obustavi zapošljavanje novih službenika i namještenika u jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama i preduzećima osim u slučaju kada pribavi prethodnu saglasnost Ministarstva finansija, shodno čl. 3 st. 5 Ugovora o finansijskom restrukturiranju opštine Žabljak.

Odluke o izboru kandidata, rješenja o zasnivanju radnog odnosa, raspoređivanju i rješenja o prestanku radnog odnosa treba da donosi Predsjednik Opštine, shodno čl. 45, 47 i 122 Zakona o državnim službenicima i namještenicima.

Opština Žabljak treba da na osnovu dnevne evidencije prisutnosti zaposlenih na poslu, obezbijedi da, shodno članu 102-104 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave, nadležni službenik iz svake potrošačke jedinice dostavlja Trezoru kompletan platni spisak, potpisan od strane starješine organa, sa podacima o zaposlenim službenicima u potrošačkoj organizaciji za koju je nadležan.

Opština Žabljak treba da za poslove iz redovne nadležnosti organa lokalne uprave, sprovede proceduru popune radnih mjesta predviđenu čl. 32 - 50 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, a zaključivanje ugovora o djelu vrši samo za obavljanje poslova koji su van redovne djelatnosti poslodavca, odnosno za vršenje poslova koji nijesu predviđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Opština treba da visinu naknade za rad komisija određuje rješenjem o formiranju komisije ili posebnim rješenjem o isplati naknade, ovjerenom od strane Predsjednika Opštine ili drugog ovlašćenog lica, koje bi predstavljalo relevantni dokument za isplatu.

Opština Žabljak treba da obaveze po osnovu obaveza iz prethodnog perioda planira i izvršava u skladu sa čl. 9 Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština u okviru grupe računa 463 – otplata obaveza iz prethodnog perioda.

Opština Žabljak treba da donese akt kojim će se urediti pravila i postupci čuvanja, evidentiranja i raspolaganja gotovinom u blagajni, način evidentiranja i čuvanja blagajničke dokumentacije, kao i način kontrole blagajne.

Opština Žabljak treba da u potpunosti primjenjuje čl. 5 Zakona o spriječavanju nelegalnog poslovanja i kod isplate ličnih primanja vrši transfer sredstava preko računa otvorenih kod poslovnih banaka.

Opština Žabljak treba da u skladu sa članom 6 Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave obezbijedi redovno dostavljanje kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja potrošačkih jedinica opštine (javne ustanove, javna preduzeća, opštinska vatrogasna jedinica i dr.) kao osnovni instrument finansijske kontrole.

Opština Žabljak treba da prilikom donošenja Rješenja o formiranju komisije za popis, definiše obaveze komisije, način i rokove izvršenja popisa i da osim pokretne i nepokretne imovine, vrši i popis: novčanih sredstava, hartija od vrijednosti, potraživanja i obaveza na 31.12. fiskalne godine i sredstava koja su dobijena na osnovu donacija, ugovora i odluka o ustupanju.

Opština Žabljak treba da u skladu sa članom 50 Zakona o državnoj imovini dostavlja podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini organu uprave nadležnom za poslove imovine, na obrascima: PS-1, PS-2, NS-1 i NS-2 propisanim članom 9 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini.

Opština Žabljak treba da uspostavi registar pokretne i nepokretne imovine u skladu sa čl. 41 – 51 Zakona o državnoj imovini i propisima donijetim na osnovu ovog zakona.

Opština treba da u skladu sa preuzetim obavezama iz člana 3 st. 4 tač. 7 Ugovora o finansijskom restrukturiranju Opštine Žabljak br.01-19873 od 30.12.2011. godine, pribavlja saglasnost Ministarstva finansija na godišnji plan javnih nabavki.

Opština treba da u skladu sa članom 30 Zakona o javnim nabavkama obezbijedi da ukupna godišnja vrijednost javnih nabavki primjenom neposrednog sporazuma ne prelazi zakonom određene limite u odnosu na izvršenje budžeta za javne nabavke.

Opština treba da u skladu sa članom 117 Zakona o javnim nabavkama vodi evidenciju javnih nabavki i u obrascu – C, evidentira sve nabavke koje su izvršene primjenom neposrednog sporazuma.

Opština treba da u skladu sa članom 98 st. 6 Zakona o javnim nabavkama obezbijedi da zapisnik o javnom otvaranju ponuda potpisuju članovi komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda i prisutni ovlašćeni predstavnici ponuđača. Takođe, Opština treba da u skladu sa čl. 29 Zakona o javnim nabavkama obezbijedi da službenik za javne nabavke sačinjava zapisnik o javnom otvaranju ponuda potpisan od strane prisutnih predstavnika ponuđača.

Opština treba redovno da izmiruje obaveze kako ne bi dolazilo do uvećanja izdataka Opštine za iznose zateznih kamata i troškova izvršenja.

Opština treba da shodno Zakonu o izvršenju i obezbjeđenju i Zakonu o parničnom postupku blagovremeno podnosi predloge za prinudno izvršenje, odnosno tužbe kod nadležnih sudova radi naplate dospjelih, a neizmirenih potraživanja od trećih lica i obezbijedi dinamiku priliva novčanih sredstava u budžet Opštine.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.