U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Opština Budva 2014.

Preporuke:

Opština Budva treba da Ugovore o preuzimanju duga, ustupanju potraživanja i cesije, sprovodi preko Glavnog računa trezora i Glavne knjige trezora, a Ugovor o preuzimanju duga u iznosu od 583.594,53€ kojim je preuzela obaveze po kreditima koje je imalo Komunalno d.o.o. prema Atlas banci AD Podgorica, da prikaže u Glavnoj knjizi trezora, kako bi prihodi i rashodi budžeta Opštine bili realno iskazani.

Preporučuje se Opštini Budva da izvrši izmjene i dopune Odluke o Završnom računu budžeta za 2014. godinu u skladu sa realizovanim primicima i izdacima i shodno članu 14 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti iskaže budžetski suficit.

Opština Budva treba da u potpunosti poštuje primjenu Pravilnika o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave i Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta Crne Gore, vanbudžetskih fondova i budžeta opština kako bi obezbijedila tačnost iskazanih podataka u finansijskim izvještajima.

Opština Budva treba da u skladu sa članom 45 Zakona o finansiranju lokalne samouprave u slučaju kada dođe do smanjenja planiranih primitaka ili izdataka izvrši izmjene i dopune Odluke o Budžetu Opštine i da Budžet izvršava po pojedinim pozicijama do iznosa planiranih Budžetom, a u slučaju nedostatka sredstava na pojedinim budžetskim pozicijama da vrši preusmjerenje sredstava na osnovu Rješenja Predsjednika Opštine (do 10%).

Opština Budva treba da u skladu sa članom 29 i 35 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti prilikom planiranja budžeta poštuje smjernice za pripremu budžeta jedinica lokalne samouprave i mišljenje Ministarstva finansija na predloženi nivo i strukturu potrošnje, politiku zarada, kapitalne izdatke i izvore finansiranja i nivo budžetskog suficita, odnosno deficita.

Opština Budva treba da u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru uspostavi sistem unutrašnjih finansijskih kontrola i odredi lice koje je zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola. Takođe, neophodno je donijeti plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola, kao i interna pravila, postupke i smjernice za sisteme finansijskog upravljanja i kontrola (Knjiga procedura).

Opština Budva treba da kroz postojeći elektronski softver za knjigovodstvo obezbijedi evidenciju obaveza na računima klase 2, evidenciju imovine na računima klase 0 u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

Opština Budva treba da u potpunosti poštuje odredbe Pravilnika o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave i Pravilnika o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave i dostavlja izvještaje na propisanim obrascima, propisanim rokovima i u propisanoj formi.

Opština Budva treba da obezbijedi da se Predlog završnog računa budžeta u skladu sa članom 56. Zakona o finansiranju lokalne samouprave dostavi Skupštini Opštine do kraja maja tekuće godine.

Opština Budva treba da u skladu sa tačkom 51 – 53 Uputstva o radu trezora, plaćanja obaveza prema dobavljačima vrši u skladu sa utvrđenim rokovima dospjeća plaćanja, a da plaćanje obaveza po Ugovorima o preuzimanju duga i Ugovorima o ustupanju potraživanja koristi samo u izuzetnim slučajevima, kada se radi o starim obavezama koje su prve po redosljedu dospjeća i kojima treba dati prioritet u plaćanju.

Opština Budva treba da sve Ugovore o preuzimanju duga i ustupanju potraživanja sprovodi preko Glavnog računa trezora najkasnije sljedećeg dana od dana potpisivanja, kako bi pravilno i u punom iznosu bili iskazani prihodi i rashodi Budžeta tekuće godine.

Opština Budva treba da u skladu sa članovima 56 - 71 Zakona o poreskoj administraciji blagovremeno pokreće postupke prinudne naplate i intenzivira postupke prema onim poreskim obveznicima koji nijesu izmirili svoje poreske obaveze kako bi obezbijedila planiranu dinamiku priliva budžetskih sredstava u svakoj godini.

Opština Budva treba da u ostvarivanju zakonom utvrđenih nadležnosti u skladu sa čl. 6 tačka 13 Zakona o poreskoj administraciji i čl. 7 i 8. Pravilnika o poreskom knjigovodstvu, knjiži javne prihode po sistemu dvojnog knjigovodstva u skladu sa načelima tačnosti, urednosti i ažurnosti.

Opština Budva treba da zapošljavanje državnih službenika i namještenika vrši u skladu sa odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, posebno u pogledu sprovođenja javnog oglašavanja i odabira kandidata koji ispunjavaju predviđene opšte i posebne uslove.

Opština treba da u skladu sa članom 4 Ugovora o finansijskom restrukturiranju zaključenim sa Ministarstvom finansija obustavi zapošljavanje novih službenika i namještenika u jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama i preduzećima, osim ukoliko se ukaže posebna potreba za angažovanjem zaposlenih sa nedostajućim zanimanjima, uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva finansija.

Opština Budva treba da obezbijedi da se raspodjela budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata u Skupštini opštine vrši u skladu sa članom 11. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (“Sl. list Crne Gore”, br. 52/14).

Opština Budva treba da Ugovore o komunalnom opremanju građevinskog zemljišta i druge ugovore (ugovore o kupoprodaji robe i sl.) zaključuje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, nakon sprovedenog postupka javne nabavke. 


Opština Budva treba da poštuje ugovorene rokove, potpisane sporazume, kao i rokove po sudskim poravnanjima kako ne bi značajan iznos sredstava trošila na plaćanje troškova sudskih postupaka i izvršenja, zakonskih zateznih kamata i sl. Takođe, Opština treba da budžetska sredstva koristi u skladu sa članom 48 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, za utvrđene namjene i štedljivo, a u skladu sa propisom o korišćenju, odnosno raspolaganju istim.

Opština Budva treba da u potpunosti poštuje odrebe Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, kao i Odluku o naknadi za komunalno opremanje zemljišta, da naknade ne naplaćuje avansno, već da iste obračunava i naplaćuje nakon što su ispunjeni svi minimalno tehnički uslovi, a neposredno prije izdavanja građevinske dozvole, kao i da sredstva od naknada koristi isključivo za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

Opština Budva treba da, u skladu sa članom 44 Zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obestećenju, prilikom prodaje državne imovine, vrši uplatu 10% prihoda od prodaje na ime finansiranja Fonda za obeštećenje.

Opština Budva treba da za izvođenje radova na opremanju gradskog građevinskog zemljišta, vrši izbor najpovoljnijeg izvođača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, da zaključi ugovor za izvođenje radova i izvrši izbor nadzornog organa. Opština treba da od izvođača radova i nadzornog organa traži dostavljanje privremenih i okončanih situacija, a nadzorni organ u skladu sa Ugovorom o nadzoru da prati izvođenje i realizaciju radova, utrošak radne snage, mašina i materijala.

Opština Budva treba da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o javnim nabavkama i da zaključenja Ugovora o izvođenju radova za opremanje građevinskog zemljišta i svih drugih nabavki roba, usluga i radova vrši u skladu sa uslovima, načinom i postupkom koji je propisan Zakonom o javnim nabavkama.

Opština Budva treba da prilikom prodaje državne imovine poštuje odredbe Zakona o državnoj imovini.

Opština Budva treba da poštuje odredbe Zakona o finansiranju lokalne samouprave i da sredstva tekuće budžetske rezerve koristi samo za nepredviđene ili nedovoljno predviđene poslove, a tekuće izdatke koji nemaju ovaj karakter evidentira na računima kojima pripadaju, a u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

Opština Budva treba da evidenciju izdataka vrši na računima predviđenim Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

Opština Budva treba da shodno članu 57 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i članovima 60 - 64 Zakona o finansiranju lokalne samouprave prilikom zaduživanja pribavi saglasnost Vlade CG i Skupštine Opštine i odluku o zaduživanju objavi u “Službenom listu Crne Gore”.

Opština Budva treba da vrši izdavanje garancija u skladu sa članom 62 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, članom 57 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i članom 141 Uputstva o radu trezora Opštine Budva, da izdaje garancije samo za svrhu finansiranja kapitalnih investicija ili radi kupovine kapitalnih sredstava, a da prilikom davanja garancija obavezno pribavi saglasnost Vlade CG i Skupštine Opštine.

Opština Budva treba da prije donošenja odluke o davanju garancija izvrši procjenu kreditnog rizika, i da izdaje garancije samo privrednim društvima koja redovno izmiruju obaveze prema državi i čiji finansijski izvještaji i poslovna politika garantuju uredno izmirivanje kreditnih obaveza, kako se garancije ne bi realizovale na teret budžeta Opštine.

Opština Budva treba da evidenciju o budžetskom zaduženju sačini u skladu sa Pravilnikom o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave. Evidenciju o neizmirenim obavezama treba voditi u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta Crne Gore, vanbudžetskih fondova i budžeta opština.

Opština Budva treba da elektronsku evidenciju osnovnih sredstava uskladi sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, odnosno uspostavi evidenciju imovine po kategorijama i grupama. Elektronska evidencija osnovnih sredstava Opštine treba da bude potpuna, odnosno ista treba da obuhvati svu pokretnu i nepokretnu imovinu. Za svu imovinu treba unijeti nabavnu, otpisanu i sadašnju vrijednost, kao i izvršiti procjenu imovine koju koristi a koja nema knjigovodstvenu vrijednost.

Opština Budva treba da dostavlja podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini organu opštine nadležnom za poslove imovine, odnosno Direkciji za imovinu (član 50 Zakona o državnoj imovini) na propisanim obrascima: PS-1, PS-2, NS-1 NS-2 (član 9 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini).

Opština Budva treba da sačini Plan javnih nabavki na osnovu realnih potreba i mogućnosti i da u Planu javnih nabavki evidentira samo nabavke roba, usluga i radova koje će se realizovati tokom 2014. godine.

Opština Budva treba da dosljedno primjenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama u svim slučajevima, da u pozivu za javno nadmetanje odredi realan rok za izvođenje i završetak predmetnih radova i da obezbijedi adekvatan nadzor tokom realizacije zaključenih ugovora.

Opština Budva treba da prilikom realizacije ugovora obezbijedi potpunu dokumentaciju (zapisnik o primopredaji, otpremnica i sl.) koja će služiti kao dokaz da je roba koja je predmet nabavke stvarno i isporučena i da posjeduje sve karakteristike po količini i kvalitetu koje su tražene pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.

Opština Budva treba da preduzme aktivnosti na jačanju unutrašnjih kontrola, a posebno nadzorne funkcije, kako bi minimizirala rizike od pogrešnog postupanja (mogućnost duplog plaćanja istih faktura).

Opština Budva treba da vodi evidenciju svih javnih nabavki sprovedenih neposrednim sporazumom u skladu sa članom 117 Zakona o javnim nabavkama i vodi računa da ukupna vrijednost ovih nabavki ne prelazi limite utvrđene članom 30 Zakona.

Preporučuje se Opštini Budva da u poslovanju obezbijedi poštovanje normativnih propisa i ugovorenih obaveza kako bi umanjila isplate iz budžeta po osnovu sudskih sporova.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.