U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Ombudsman 2016.

Preporuke:

Potrebno je da subjekt revizije budžetska sredstva koristi u skladu sa Planom odobrenih budžetskih sredstava i da plaćanje izdataka vrši sa odgovarajuće pozicije shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština.  


Subjekt revizije je dužan da prilikom isplate naknada za neiskorišćeni godišnji odmor izvrši obračun i uplatu poreskih obaveza, shodno važećim zakonskim propisima, budući da navedene naknade imaju karakter ličnih primanja. 


Subjekt revizije je dužan da nabavku roba i usluga putem neposrednog sporazuma vrši u iznosu koji je utvrđen odredbama člana 30 Zakona o javnim nabavkama.  


Subjekt revizije je dužan da zaključuje ugovore u skladu sa članom 107 Zakona o javnim nabavkama. 


Subjekt revizije je shodno članu 118 Zakona o javnim nabavkama dužan da sve nabavke roba, radova i usluga iskaže u Izvještaju o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima. 


Subjekt revizije je dužan da nabavku usluga za organizovanje službenih putovanja vrši od putničke agencije sa kojom ima zaključen ugovor o predmetnoj nabavci. 


Subjekt revizije treba da obezbijedi analitičku evidenciju pokretne imovine shodno Uredbi o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini (član 6) i Internom pravilu o evidenciji državne imovine.  


Subjekt revizije shodno odredbama člana 46 Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica treba da u momentu isplate naknada fizičkim licima, obračuna i uplati poreske obaveze na iste. 


Preporučuje se subjektu revizije da obezbijedi evidenciju o kontroli službenih vozila i potrošnji goriva na način kako je to propisano članom 17 važeće Uredbe. 


Imajući u vidu prirodu blagajničkih poslova, preporučujemo subjektu revizije da razmotri mogućnost razdvajanja poslova blagajnika od opštih poslova i poslova javnih nabavki.  


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.