U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Naplata poreskog duga

Preporuke:

Vlada Crne Gore 

Imajući u vidu da su zakonom već utvrđeni mehanizmi za naplatu poreskog duga imovinom poreskog obveznika kao i nezadovoljavajuće efekte primjene člana 15 Zakona o budţetu Crne Gore i Uredbe o postupku naplate poreskih potraţivanja imovinom poreskih obveznika, DRI preporučuje Vladi da razmotri opravdanost ovakvog rješenja. 

Ministarstvo finansija 

Potrebno je da Ministarstvo finansija donese Pravilnik o načinu i uslovima za plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije. Potrebno je vršiti pravovremenu analizu očekivanih uticaja novih i promjene postojećih zakona prije njihovog usvajanja, čime bi se izbjegla diverzija zakona u praksi i znatno poboljšala procjena ekonomskog uticaja propisa – RIA.

Potrebno je donijeti Plan upravljanja imovinom koja je u dijelu nadležnosti Ministarstva finansija kao i plan prodaje imovine koju drţava preuzima po osnovu ugovora kojima se vrši naplata poreskog duga imovinom poreskog obveznika.

Potrebno je da Direktorat za imovinsko pravne poslove i Uprava za imovinu izvrše kontrolu sprovođenja svih ugovornih odredbi iz zaključenih ugovora vezanih za rokove adaptiranja nezavršenih poslovnih prostora.

Potrebno je da Ministarstvo finansija sprovede aktivnosti predviđene Akcionim planom za uspostavljanje jedinstvene evidencije državne imovine, usvojenim zaključkom Vlade broj 08-426/4 od 06. marta 2014. godine.

Potrebno je u svim slučajevima tražiti od Uprave za imovinu informaciju da li postoji potreba za nepokretnošću koja se nudi od strane poreskog obveznika, traţiti mišljenje o istoj od strane Uprave i ukoliko se utvrdi da je adekvatna, izvršiti analizu kojom bi se definisalo kojem organu bi se nepokretnost ustupila, kolike bi se budţetske uštede ostvarile, koliko je neophodno sredstava izdvojiti da se nepokretnost privede namjeni i uz Informaciju o naplati poreskih potraživanja dostaviti Vladi na saglasnost.

Potrebno je nakon zaključenja ugovora sa poreskim obveznikom isti dostaviti Upravi za imovinu i ukoliko je u ugovoru sa poreskim obveznikom predviđeno da isti preduzme određne ugovorene obaveze, obavijestiti Upravu o postojanju ugovorene obaveze od strane poreskog obveznika. Nakon isteka roka za realizaciju ugovorene obaveze, Uprava treba da obavijesti Ministarstvo finansija o istoj, te u slučaju nepoštovanja ugovorene obaveze u ugovorenom roku, raskinuti ugovor sa poreskim obveznikom i dostaviti obavještenje296 o raskidu ugovora. 


Potrebno je da zapisnici sa sastanaka Komisije za naplatu poreskog duga imovinom poreskog obveznika, budu adekvatno sačinjeni i verifikovani (da sadrţe redni broj sjednice, ime predsjedavajućeg, imena lica koja su po pozivu učestvovala u radu Komisije o vođenju i čuvanju zapisnika stara se lice koje je imenovano rješenjem).

Potrebno je preduzeti sve neophodne radnje kako bi Direkcija za inspekcijski nadzor nad državnom imovinom mogla da obavlja poslove iz svoje nadležnosti, donosi planove kontrola i sačinjava godišnji izvještaj o izvršenim kontrolama.

Poreska uprava Poreska uprava treba da, u skladu sa članom 2 Uredbe, Ministarstvu finansija dostavlja stanje poreskog duga obveznika na dan podnošenja zahtjeva za plaćanje poreskog duga imovinom.

Uprava za nekretnine 

Prilikom izrade rješenja kojim se izvršila promjena uknjiţbe prava na nepokretnostima u katastarskom operatu u pojedinim slučajevima pogrešno su upisana svojinska prava, te je potrebno donijeti nova rješenja i za nekretnine kojima je naplaćen poreski dug, shodno čl. 4 i 29 Zakona o drţavnoj imovini, odnosno upisati Crnu Goru kao nosioca prava svojine (u obimu prava 1/1, mat.br. 020210666), a kao nosioca prava raspolaganja Vladu CG (mat. br. 02010658). 


Potrebno je da Uprava za nekretnine i Uprava za imovinu uspostave saradnju u dijelu preuzimanja podataka iz IT sistema Uprave za nekretnine radi importovanja podataka o nepokretnostima koji su vlasništvu Crne Gore u ARS sistem Uprave za imovine (registar drţavne imovine).

Potrebno je izvršiti ispravke listova nepokretnosti koji nisu u skladu sa zakonom ne samo u dijelu osnova prava već i u dijelu upisa imaoca prava i razgraničenja drţavne i imovine lokalnih samouprava, a sve to u skladu sa članom 29, 66 i 71 Zakona o državnoj imovini. 


Uprava za imovinu

 Potrebno je preduzeti aktivnosti u cilju tačnog i sveobuhvatnog identifikovanja svih nepokretnosti u drţavnoj svojini i blagovremene uknjiţbe te imovine u katastar nepokretnosti sa titularom svojinskih prava i ovlašćenja u skladu sa zakonom.

Potrebno je prikupiti pravne, fizičke, finansijske i ekonomske podatke o državnoj imovini, a zatim istu klasifikovati, izvršiti mjerenje državne imovine, formirati portfelj državne imovine.

Potrebno je izraditi bazu podataka drţavnih organa, organa lokalne samouprave i javnih sluţbi čiji je osnivač Crna Gora, odnosno opština, koje su po Zakonu o drţavnoj imovini obavezni da dostavljaju podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima. Na osnovu sačinjenjene baze treba pratiti dostavljanje podataka i u slučajevima nedostavljanja preduzeti Zakonom predviđene mjere radi obezbeđivanja istih. 


Potrebno je izraditi Plan obuka korisnika ARS aplikacije, kako bi se ista sprovela u što kraćem vremenskom roku i na taj način uspostavilo vođenje evidencije pokretne i nepokretne imovine primjenom ARS aplikacije. Podatke o nepokretnim i pokretnim stvarima treba evidentirati (importovati) u ARS kako bi se utvrdilo tačno stanje imovine koja je u vlasništvu Države.

Potrebno je Interna pravila i procedure prilagoditi Upustvu za izradu i opis internih pravila i procedura donešenog od strane Ministarstva finansija, kao i izraditi interno pravilo/proceduru o načinu postupanja zaposlenih po dostavljanju ugovora (bilo koje vrste) Upravi i upoznati zaposlene sa istima. 


Potrebno je sve Ugovore o naplati poreskih potraţivanja imovinom poreskih obveznika knjigovodstveno evidentirati u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i vaţećom pravnom regulativom.

Potrebno je nakon prijema Ugovora o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika, u svim slučajevima, dostaviti Upravi za nekretnine zahtjev za uknjižbu prava svojine i sačiniti sa poreskim obveznicima zapisnik o primopredaji imovine.

Ukoliko se imovina ustupi na korišćenje, sa korisnikom treba sačiniti zapisnik o primopredaji imovine ili ukoliko je imovina data na korišćenje nekom organu bez učešća Uprave za imovinu sačiniti zapisnik o stanju imovine. 


Potrebno je imovinu koja je prešla u drţavno vlasništvo naplatom poreskih potraţivanja imovinom poreskih obveznika evidentirati u Registar nepokretnosti (ARS). 


Potrebno je imovinu koja je prešla u drţavno vlasništvo naplatom poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika evidentirati u Registar nepokretnosti (ARS). 


Potrebno je voditi tačnu i aţurnu evidenciju poslovnih prostora koji nijesu iskorišćeni, vršiti analize i procjene da li se isti mogu iskoristiti za smještaj organa kojima se plaćaju troškovi zakupa. 


Potrebno je izraditi i dostaviti Vladi Strategiju upravljanja i raspolaganja imovinom, kao i godišnji Plan upravljanja imovinom. 


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.