U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih intergacija

Preporuke:

Subjekt revizije treba da shodno Internoj proceduri procesa finansijskog izvještavanja, obezbijedi vođenje glavne knjige i ostalih pomoćnih evidencija. Na obavezu vođenja glavne knjige i pomoćnih evidencija, dodatno ukazuje član 62 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, Uputstvo o radu Državnog trezora (tačka 95), kao i specifičnost poslova koje obavlja Ministarstvo.  U glavnoj knjizi treba evidentirati sve poslovne promjene na odgovarajućim kontima shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština. 


Državna revizorska institucija preporučuje da subjekt revizije donese interni akt kojim će urediti način evidentiranja u Glavnoj knjizi poslovnih promjena nastalih u diplomatsko – konzularnih predstavništava. 


Preporučuje se subjektu revizije da preduzme aktivnosti na donošenju posebnog akta ili Uputstva radi uređenja oblasti budžetskog računovodstva koje se vodi u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija i njegovim eksteritorijalnim organizacionim jedinicama, kao i radi uređenja načina finansijskog izvještavanja ovog organa državne uprave.  


Preporučuje se subjektu revizije da pojača administrativne kapacitete u dijelu planiranja Budžeta i obezbijedi kroz godišnji Budžetski plan sredstva koja su adekvatna realnim potrebama za rad Ministarstva, a posebno za rad diplomatsko-konzularnih predstavništava.  


Subjekt revizije treba da isplatu naknada po osnovu troškova stanovanja vrši u skladu sa članom 12 Uredbe o posebnom dodatku na osnovnu zaradu. 


Subjekt revizije evidentiranje i isplatu troškova treba da vrši na osnovu adekvatne dokumentacije.  


Subjekt revizije je dužan da sačini i dostavi nadležnom organu Plan javnih nabavki u roku koji je utvrđen članom 38 Zakona o javnim nabavkama i da za službenika za javne nabavke imenuje lice koje ispunjava Zakonom propisane uslove  


Subjekt revizije je shodno članu 118 Zakona o javnim nabavkama dužan da sve nabavke roba, radova i usluga iskaže u Izvještaju o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima


Subjekt revizije je dužan da nabavku roba i usluga putem neposrednog sporazuma vrši u iznosu koji je utvrđen odredbama člana 30 Zakona o javnim nabavkama. 


Subjekt revizije treba da nabavku roba i usluga iz vrednosnog razreda I i II (član 21 Zakona o javnim nabavkama) sprovodi primjenom propisanog postupka iz člana 20 Zakona i da ne dijeli predmet javne nabavke koja predstavlja jedinstvenu cjelinu (član 44).  


Subjekt revizije treba da obezbijedi evidenciju neizmirenih obaveza i da iste u ukupnom iznosu iskazuje u Izvještaju o neizmirenim obavezama (Obrazac 5). 


Subjekt revizije treba da iskazivanje utrošenih sredstava nakon isteka fiskalne godine vrši u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Uputstvom o radu Državnog trezora. 


Subjekt revizije je shodno članu 50 Zakona o državnoj imovini dužan da podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima koje koristi u sjedištu i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima dostavi Upravi za imovinu radi vođenja registra nepokretnosti, odnosno, računovodstvene evidencije pokretnih stvari u elektronskoj formi najkasnije do kraja februara tekuće za prethodnu godinu. 


Subjekt revizije prilikom isplate troškova službenih putovanja treba da dosledno primjenjuje Uredbu o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima 


Preporučujemo subjektu revizije da inicira donošenje akta kojim će se urediti način upotrebe sredstava naplaćenih po osnovu konzularnih prihoda, kao i da inicira izmjenu Naredbe o načinu uplate javnih prihoda na način da se istom obuhvate i računi na koje se vrši uplata konzularnih prihoda. 


Preporučuje se Ministarstvu da u okviru Finansijskog plana i plana izvršenja budžeta iskaže plan i izvršenje za svako diplomatsko-konzularno predstavništvo po bliže obrazloženim namjenama, u cilju efikasnijeg finansijskog upravljanja i kontrole trošenja sredstava i evidentiranja izvršenih izdataka za svako diplomatsko-konzularno predstavništvo u skladu sa ekonomskom klasifikacijom.  


Subjekt revizije za obavljanje poslova koji su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, treba da izvršioce angažuje u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.

Ugovor o djelu treba da sadrži sve bitne elemente utvrđene Zakonom o obligacionim odnosima.

Subjekt revizije treba da zaključuje ugovore o privremenim i povremenim za vršenje poslova koji su utvrđeni odredbama člana 163 Zakona o radu. 


Subjekt revizije treba da isplatu naknada vrši na osnovu validne dokumentacije, a da zaključivanje ugovora o radu sa lokalnim osobljem vrši u skladu sa članom 37 Zakona o vanjskim poslovima i Pravilnikom o zapošljavanju lokalnog osoblja u Diplomatsko konzularnim predstavništvima.  


Subjekt revizije treba da isplatu naknada vrši na osnovu validne dokumentacije, a da zaključivanje ugovora o radu sa lokalnim osobljem vrši u skladu sa članom 37 Zakona o vanjskim poslovima i Pravilnikom o zapošljavanju lokalnog osoblja u Diplomatsko konzularnim predstavništvima.  


U cilju racionalnijeg trošenja budžetskih sredstava preporučujemo subjektu revizije da za vršenje poslova vozača angažuje lokalno osoblje, jer se radi o poslovima koji ne zahtijevaju posebnu stručnost i obrazovanje.  


Subjekt revizije treba da zapošljavanje državnih službenika i namještenika vrši na način kako je to propisano Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Preporučujemo da diplomatsko-konzularna predstavništva u svojim evidencijama (dnevnik prometa) obezbijede analitičku evidenciju troškova fiksne i mobilne telefonije, interneta i ostalih komunikacionih usluga, kako bi se obezbijedilo praćenje potrošnje mobilnih telefona i poštovanje propisanih limita utvrđenih članom 4 Pravilnika.

Ugovore o zakupu stanova koji se koriste za potrebe diplomatsko-konzularnog osoblja sa zakupodavcima treba zaključivati u skladu sa članom 54 Pravilnika o finansijsko- materijalnom poslovanju DKP-a CG. 


Subjekt revizije treba da opis poslova radnog mjesta “Viši unutrašnji revizor” uskladi sa odredbama člana 20 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.  


Subjektu revizije je u obavezi da sprovede sve aktivnosti i radnje u cilju uspostavljanja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i kontrola kako je to utvrđeno Zakonom.  


Preporučujemo subjektu revizije da obezbijedi evidenciju potraživanja za depozite date zakupodavcu prilikom zaključivanja ugovora o zakupu, kao i evidenciju potraživanja po osnovu PDV-a. Obezbjeđivanje evidencije navedenih potraživanja omogućilo bi precizne podatke o datim i vraćenim depozitima, kao i podatke o porezu na dodatu vrijednost (PDV).  


Subjekt revizije je u obavezi da svu pokretnu i nepokretnu imovinu popiše, unese u popisne liste i istu evidentira u računovodstvenim evidencijama shodno članu 48 Zakona o državnoj imovini.  


Shodno Uputstvu o radu državnog trezora (tačka 143, 144 i tačka 145) Ministarstvo finansija treba da u glavnoj knjizi državnog trezora obezbjeđuje posebnu evidenciju svih donatorskih sredstava po određenim programima i projektima. 


U cilju smanjenja gotovinskih isplata preporučuje se subjektu revizije da internom procedurom utvrdi obavezu DKP-a da sve veće (zarade, naknade, zakup, komunikacione usluge i sl.) troškove plaćaju preko žiro računa a ne gotovinski iz blagajne.  


Potrebno je da Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija budžetska sredstva koristi u skladu sa Planom odobrenih budžetskih sredstava i da plaćanje izdataka vrši sa odgovarajuće pozicije shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Republike, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.  


Potrebno je da subjekt revizije obezbijedi preciznu evidenciju izdataka po osnovu donacija i da utvrdi obavezu udruženja i organizacija u dijaspori da dostavljaju izvještaj o utrošenim sredstvima sa validnom dokumentacijom za pravdanje istih. 


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.