U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

JU ŠZSVSO „Sergej Stanić“ 2016.

Preporuke:

Subjekat revizije treba da evidenciju prihoda iz budžeta i izdataka finansiranih iz istih vodi na gotovinskoj osnovi (u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština), kako bi obezbijedio pouzdanu osnovu za sačinjavanje Izvještaja o novčanim tokovima (u skladu sa Pravilnikom o načinu sačinjavanja i podnošenja finansijskih izvještaja budžeta, državnih fondova i jedinica lokalne samouprave).

Nakon zatvaranja računa glavne knjige trezora, Ustanova treba da uporedi svoje računovodstvene podatke sa podacima Ministarstva prosvjete, odnosno podacima iz glavne knjige trezora, kako bi se eventualne razlike usaglasile.

Subjekat revizije treba da, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom za javni sektor - finansijsko izvještavanje prema gotovinskoj osnovi računovodstva, kao opšte prihode evidentira iznos poreza i doprinosa koje u njegovo ime plaća Ministarstvo prosvjete, ali ne i iznose poreza i doprinosa na zarade koje se finansiraju iz sopstvenih prihoda.

Subjekat revizije iznos troškova amortizacije ne treba da evidentira i prikazuje kao prihod u Izvještaju o novčanim tokovima.

Sredstva koje Ministarstvo prosvjete (i druge potrošačke jedinice budžeta) uplaćuju Ustanovi po osnovu izvršenih usluga (hrane i pića) treba evidentirati i u Izvještaju prikazati kao sopstvene prihode.

Subjekat revizije treba da obezbijedi da se u Izvještaju o neizmirenim obavezama prikazuju obaveze koje su planirane godišnjim zakonom o budžetu a nijesu plaćene u roku dospjeća, odnosno obaveze koje su nastale po osnovu izdataka čije finansiranje je propisano čl. 136 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju i Pravilnikom o normativima i standardima za sticanje sredstava iz javnih prihoda za Ustanove koje realizuju javno važeće obrazovne programe.  


Subjekat revizije je dužan da u skladu sa čl. 42 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti dostavlja Plan prihoda i rashoda za fiskalnu godinu na saglasnost Ministarstvu finansija uz prethodno obavještavanje Ministarstva prosvjete.  


Subjekt revizije treba da, u skladu sa čl. 6 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini, stalnu imovinu razvrsta prema Pravilniku za razvrstavanje materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije budžetskih i vanbudžetskih korisnika.  


Subjekat revizije treba da, u skladu sa članom 9 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, obezbijedi razdvajanje dužnosti kojom se sprečava da je jedno lice istovremeno odgovorno za ovlašćivanje, izvršenje, evidentiranje i kontrolu.  


Preporučuje se subjektu revizije da donese Knjigu procedura, sa popisom značajnih poslovnih procesa i aktivnosti koje se sprovode u Ustanovi, koji obuhvata dokumentaciju o toku finansijskih i drugih transakcija od početka do završetka, lica odgovorna za sprovođenje, način i rokove sprovođenja pojedinih procesa i aktivnosti.

Preporučuje se subjektu revizije da postojeće procedure usaglasi sa Uputstvom za izradu i opis internih pravila i procedura, koji je donijelo Ministarstvo finansija.

Preporučuje se subjektu revizije da utvrdi proceduru kojom će obezbijediti da se na osnovu odgovarajuće dokumentacije i kontrole vrše isplate po osnovu korišćenje automobila u privatnom vlasništvu za službene potrebe.

Preporučuje se subjektu revizije da priznavanje nematerijalne imovine vrši u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna imovina.

Preporučuje se subjektu revizije da podatke iz popisa usaglasi sa računovodstvenom evidencijom imovine, odnosno da u skladu sa MRS 16, imovinu za koju je izvršena procjena, a čiji je vlasnik Ustanova, knjiži i priznaje po revalorizovanom iznosu.

Preporučuje se Ustanovi da imovinu koju koristi, a koja nije u njenom vlasništvu, evidentira u okviru grupe računa 88- Vanbilansna aktiva. 


Preporučuje se subjektu revizije da potraživanja priznaje ako je izvjesno da će mu po osnovu njih priticati mjerljive ekonomske koristi. 


Preporučuje se subjektu revizije da prije sastavljanja finansijskih iskaza dostavi kupcima (dužnicima) stanje neplaćenih računa i eventualna neusaglašena potraživanja objavi u napomenama uz finansijske iskaze. 


Preporučuje se subjektu revizije da otpis potraživanja vrši na osnovu odluke odgovornog lica.

Ustanova treba da preduzima mjere za naplatu potraživanja prije nastupa zastarjelosti, odnosno isteka vremena u kome može da zahtijeva ispunjenje obaveze.

Subjekat revizije treba da obezbijedi tačnu evidenciju obaveza po kreditu kako bi se u izvještaju prikazalo pravo stanje obaveza.

Subjekt revizije treba da na dan 31.12. dio dugoročnog kredita koji dospijeva do jedne godine klasifikuje kao kratkoročne obaveze.

Preporučuje se subjektu revizije da obezbijedi doslednost prezentacije i klasifikacije stavki u finansijskim izvještajima od prethodnog do sljedećeg perioda.  


Subjekat revizije treba da, prije popisa, stanje obaveza na 31.12. usaglasi sa dobavljačima, a zatim izvrši eventualno usaglašavanje poslovnih knjiga sa stvarnim stanjem, odnosno da neusaglašene obaveze objavi u napomenama uz finansijske izvještaje. 


Subjekat revizije treba da obezbijedi pouzdanu i tačnu evidenciju obaveza kako bi podaci koji se unose u finansijski iskaz odgovarali stvarnom stanju obaveza. 


Preporučuje se subjektu revizije da, ukoliko je stanje iskazano na računima grupe 27 veće od stanja iskazanog na računima grupe 47, razliku treba da evidentira na računu 279 - Potraživanja za više plaćeni porez na dodatu vrijednost, i u Bilansu stanja prikaže na poziciji 022-Porez na dodatu vrijednost i aktivna vremenska razgraničenja. 


Preporučuje se subjektu revizije da prije sastavljanja finansijskih iskaza usaglasi stanje obaveza sa Poreskom upravom. 


Preporučuje se subjektu revizije da prihode od prodaje priznaje u skladu sa MRS 18-Prihodi.

Preporučuje se subjektu revizije da prihode evidentira u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica i u Bilans stanja unosi podatke u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica.

Preporučuje se subjektu revizije da iznos obračunatih poreza i doprinosa na zarade koje se finansiraju iz sopstvenih prihoda ne evidentira kao prihod od Ministarstva prosvjete, jer se po osnovu toga ne može očekivati priliv sredstava iz budžeta po osnovu poreza i doprinosa na zarade koje se finansiraju iz sopstvenih prihoda.

Iznos obračunatih, a neuplaćenih poreza i doprinosa na zarade koje se finansiraju iz budžeta Centra za stručno obrazovanje, a po osnovu čega je ostvaren priliv sredstava i evidentiran prihod Ustanove, ne treba klasifikovati (ponovo) kao prihod već kao obavezu Ustanove.

Iznos obračunate amortizacije ne treba evidentirati kao prihod, jer se na osnovu toga ne može očekivati priliv sredstava iz budžeta.

Subjekat revizije treba da u skladu sa Pravilnikom sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica u Bilansu uspjeha na poziciju Troškovi materijala unosi podatke prema sadržini računa grupe 51.

Peporučuje se subjektu revizije da na računima grupe 460-Obaveze za kamate iskazuje obaveze po osnovu kamate po kreditima.

Peporučuje se subjektu revizije da, u Glavnoj knjizi, na računu 56200-Rashodi kamata, evidentira rashode kamata po kreditima (a ne iznose anuiteta) i iste iskaže u Bilansu uspjeha na poziciji Finansijski rashodi.

Subjekat revizije treba da obezbijedi da se knjigovodstvena evidencija vodi u skladu sa Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica, kako bi glavna knjiga bila pouzdan osnov za unošenje podataka u finansijske iskaze (u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica). 


Ispravke grešaka u glavnoj knjizi ne treba vršiti brisanjem podataka, već na način koji je u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva, kako je propisano čl. 19 Zakona o računovodstvu, jer knjigovodstvo mora da bude jasno i pregledno tj. ne dozvoljava se nikakvo prepravljanje i brisanje.

Preporučuje se subjektu revizije da se Glavna knjiga vodi u skladu sa Zakonom o elektronskom dokumentu kojim je propisano da elektronski dokument mora biti oblikovan i uskladišten na način koji obezbjeđuje vjerodostojnost sadržaja i nepromjenivost sadržaja u vremenu.

Subjekat revizije treba da podatke iz popisa imovine usaglasi sa računovodstvenom evidencijom.

Peporučuje se subjektu revizije da donese Pravilnik o računovodstvu i usvoji računovodstvene politike kojima će se, između ostalog, urediti metod obračuna amortizacije, odmjeravanje zaliha uključujući korišćeni metod obračuna, uslovi za priznavanje sredstava i obaveza, otpis kratkoročnih potraživanja i plasmana, ispravka materijalno značajnih grešaka i dr.  


Subjekat revizije je dužan da prilikom isplate neto zarada i ostalih ličnih primanja obračuna i uplati poreze i doprinose.

Preporučuje se subjektu revizije da izvrši usaglašavanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa sa Poreskom upravom i iste izmiri u najkraćem roku.

Subjekt revizije dužan je da uvećanje zarada vrši u skladu sa važećim propisima.

Peporučuje se subjektu revizije da postupak zapošljavanja sprovodi u skladu sa Zakonom o zapošljavanu i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.  


Subjekat revizije dužan da obezbijedi da iznos javnih nabavki realizovanih neposrednim sporazumom bude u okvirima koji su propisani čl. 30 Zakona o javnim nabavkama.  


Potrebno je da Ministarstvo prosvjete prilikom plaćanja izdataka u ime ustanova obezbijedi podatke na osnovu kojih je moguće indentifikovati tačne iznose plaćenih izdataka za svaku ustanovu, kako bi ustanove u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom za javni sektor - finansijsko izvještavanje prema gotovinskoj osnovi računovodstva, ove izdatke prikazale u Izvještaju o novčanim tokovima IV.  


Preporučuje se Ministarstvu prosvjete da inicira kod Ministarstva finansija izmjene načina evidentiranja u glavnoj knjizi Trezora, koji će omogućiti indentifikovanje i razdvajanje sredstava koja se uplaćuju po osnovu izvršenih usluga i sredstava kojim se finansiraju izdaci ustanove, u skladu sa čl. 136 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.  


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.