U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Javno preduzeće za nacionalne parkove 2014

Preporuke:

Preduzeće treba da, u skladu sa MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške, ispravi greške nastale u finansijskim izvještajima: Iskazu o ukupnom rezultatu, Iskazu o promjenama na kapitalu i Iskazu o tokovima gotovine u periodu 01.01.2014 – 31.12.2014. godine i isti uskladi sa stanjem u poslovnim knjigama.

Preduzeće treba da priprema i sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica, MRS i MSFI, a da podatke u finansijskim izvještajima uskladi sa podacima iskazanim u Glavnoj knjizi preduzeća.

Preduzeće treba da u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru uspostavi sistem unutrašnjih finansijskih kontrola (odredi lice koje je zaduženo za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola - FMC menadžera, da donese plan za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrola, da izvrši indentifikaciju i procjenu rizika i odredi lice zaduženo za upravljanje rizicima).

Preduzeće treba da u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru dostavlja Skupštini CG kao osnivaču Godišnji izvještaj o sprovođenju planiranih aktivnosti u uspostavljanju i razvoju sistema finansijskog upravljanja i kontrola – Obrazac GI- FMC.

Preduzeće treba da Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama ili drugim internim aktom izvrši jasno razgraničenje obaveza i odgovornosti zaposlenih u Službi finansija, njihove obaveze i odgovornosti za svaku organizacionu jedinicu posebno, kao i odgovornost za cjelokupno finansijsko poslovanje.

Preduzeće treba da izvrši razdvajanje dužnosti osoba ovlašćenih za ovjeravanje i odobravanje, tako da osoba koja ovjerava tačnost dokumentacije ne može istovremeno odobravati plaćanje iste (potpisivati nalog za plaćanje).

Preduzeće treba da donese Odluku o limitima potrošnje goriva za službena vozila i plovila i uz nalog za korišćenje vozila izdaje i nalog za kontrolu upotrebe službenog vozila i potrošnju goriva.

Preduzeće treba da vrši plaćanja troškova mobilne telefonije u skladu sa limitima određenim Pravilnikom o korišćenju službenih telefona i da spiskove zaposlenih sa limitima dostavi Operateru sa kojim ima zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji. Takođe, neophodno je da svaki zaposleni zaključi pojedinačni ugovor sa operatorom, tako da Operater račune dostavlja u skladu sa ugovorom utvrđenim limitima Preduzeću a iznad utvrđenog limita zaposlenom i da ne vrši plaćanja troškova mobilne telefonije za lica koja nijesu zaposlena u preduzeću.

Preduzeće treba da uskladi Pravilnik o načinu evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura i Pravilnik o načinu evidentiranja i izdavanja izlaznih faktura sa organizacionom strukturom preduzeća i softverskim mogućnostima, da precizno propiše način protoka dokumentacije, od njenog prijema do knjiženja i obaveze dostavljanja iste, da utvrdi način dostavljanja i mjesto knjiženja izdatih računa i druge prateće dokumentacije.

Preduzeće treba da vrši kontrolu ispravnosti i potpunosti dostavljenih faktura i plaća samo fakture koje su potpune, koje sadrže fiskalne blokove, potpisane otpremnice, prijemnice i slično.

Preduzeće treba da obezbijedi da se vrši kontrola ispravnosti izdatih faktura i da ovjeru istih vrše samo ovlašćena lica u skladu sa Pravilnikom i Odlukom o davanju ovlašćenja direktorima organizacionih jedinica.

Preduzeće treba da ugovor o radu radi popune slobodnih radnih mjesta zaključuje sa licem koje ispunjava uslove predviđene članom 16 Zakona o radu.

Preduzeće treba da usaglasi Kolektivni ugovor sa Granskim i Opštim kolektivnim ugovorom i obezbijedi primjenu istog prilikom odlučivanja o pravima i obavezama zaposlenih, a postupak zasnivanja radnog odnosa, tj. oglašavanje i potpisivanje ugovora o radu treba da vrši Direktor Preduzeća.

Preduzeće treba da u svim slučajevima postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti lica i imovine i ne vrši raspoređivanje službenika na radna mjesta za koja ne posjeduju potrebne uslove za vršenje poslova zaštite.

Preduzeće treba da u skladu sa članom 170 Zakona o radu i članom 14 Pravilnika o radnoj knjižici kompletira i objedini personalne dosijee i obezbijedi da se dokumentacija svih zaposlenih čuva u Upravi Preduzeća.

Ugovore o djelu treba zaključivati samo za obavljanje poslova koji su van redovne djelatnosti Preduzeća. Takođe, prilikom plaćanja obaveza po osnovu Ugovora o djelu, uz bankarski izvod koji je dokaz o plaćanju, obezbijediti i Ugovor o djelu kao pravni osnov po kome je izvršeno plaćanje.

Preduzeće treba da izvrši raspoređivanje revalorizacionih efekata sa odgovarajućih grupa računa na analitičke evidencije osnovnih sredstava.

Preduzeće treba da na kraju poslovne godine, vrši cjelovit popis imovine, potraživanja i obaveza i da prilikom vršenja popisa imovine i usaglašavanja knjigovodstvenog i stvarnog stanja, izvrši popis i usklađivanje analitičkih i sintetičkih evidencija osnovnih sredstava u pripremi.

Preporučuje se Preduzeću da dostavlja podatke o stanju državne imovine koju koristi organu uprave nadležnom za poslove imovine, na način i u rokovima predviđenim Zakonom o državnoj imovini.

Preduzeće treba da usaglasi interna potraživanja i obaveze i da ih prikaže po neto principu u Bilansu stanja.

Preduzeće treba da u skladu sa članom 5 Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja i Pravilnikom o blagajničkom poslovanju vrši transfer sredstava zaposlenima za bruto zarade preko transakcionih računa Preduzeća otvorenih kod poslovnih banaka.

Preduzeće treba da u skladu sa čl. 4. Zakona o računovodstvu i reviziji, vodi računovodstvenu evidenciju koja mora biti zasnovana na vjerodostojnoj dokumentaciji, u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva i mora da prikazuje istinito finansijsko stanje i rezultate poslovanja.

Preduzeće treba da u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost (član 31 i 32) i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost (član 73 i 73 a) izvršava obavezu izdavanja/uzimanja računa sa podacima koje mora sadržati račun odnosno paragon blok kao jedina vjerodostojna dokumentacija koja služi za pravdanje izvršenih isplata.

Preduzeće treba da obezbijedi punu primjenu Pravilnika o blagajničkom poslovanju i Uputstva za rad o ispravnom načinu vođenja knjigovodstvene dokumentacije kojima je dodatno regulisano blagajničko poslovanje a posebno u dijelu koji se odnosi na odredbe da se isplate fizičkim licima koje su oporezive porezom na dohodak ne mogu vršiti u gotovom novcu iz blagajne.

Preporučuje se preduzeću da u svim situacijama u kojima je to propisano i moguće, vrši plaćanje putem transakcijskih računa Preduzeća otvorenih u poslovnim bankama, dok se gotovinska plaćanja i naplate koriste samo u za to uobičajenim situacijama, odnosno ukoliko se za tim ukaže posebna potreba, hitnost i slično.

Obezbijediti da ulaz u blagajnu prati naplatni nalog o primljenom novcu od Javnog preduzeća, dok isplatni nalog treba da bude propraćen odgovarajućom dokumentacijom o isplati.

Obezbijediti da nijedna isplata ne smije biti bez odgovarajućeg priloga. Isplatni nalog mora biti potpisan od strane primaoca novca, pri čemu je naloge (isplatne i naplatne) potrebno ovjeriti potpisom direktora parka i blagajnika.

Obezbijediti da se primljeni pazar uplaćuje isti ili najkasnije naredni dan na žiro račun Preduzeća. Iz primljenih pazara nije dozvoljeno stvarati troškove.

Preduzeće treba da u potpunosti poštuje odredbe Zakona o porezu na dodatu vrijednost, Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Uputstvo o ispravnom načinu vođenja knjigovodstvene dokumentacije i da isporuku roba i usluga koju naplaćuje u gotovom, evidentira preko poreskih registar kasa, a za svaku isporuku roba i usluga obavezno izdaje račun.

Ovlašćena lice za naplatu treba da prilikom predaje - uplate pazara u Blagajnu, uz naplatni nalog, obavezno dostave i dnevni izvještaj sa registar kase, a na kraju mjeseca uz zadnju blagajnu i mjesečni izvještaj sa registar kase.

Organizacione jedinice Preduzeća treba da u skladu sa Zakonom o sprečavanju nelegalnog poslovanja poštuju propisani blagajnički maksimum i da gotov novac u iznosu koji prelazi blagajnički maksimum uplate na račun Preduzeća do kraja radnog dana, a najkasnije narednog radnog dana do 14,00 časova.

Preduzeće treba da posebnim internim aktom odredi lica zaduženo za kontrolu naplate prihoda i nadzor nad zaključenjem kasa, brojanjem i predajom pazara, utvrdi njegove obaveze i odgovornosti, kao i odgovornosti i obaveze lica ovlašćenih za naplatu prihoda.

Preduzeće treba da shodno Uputstvu o ispravnom načinu vođenja knjigovodstvene dokumentacije Blagajnu prihoda vodi odvojeno od blagajne rashoda i da se čitav iznos pazara uplaćuje na žiro račun.

Ovlašćena lica za naplatu prihoda treba da u slučaju greške u kucanju, o istom sačine zapisnik i dostave fiskalni račun na koje se odnosi greška i o istom obavijeste Direktora organizacione jedinice i Upravu preduzeća. Obavještenje o greški u kucanju potrebno je dostaviti Poreskoj upravi Crne Gore.

Poreska uprava treba da postupa u skladu sa Uredbom o poreskoj registar kasi i da nakon fiskalizacije od strane poreskog službenika i sačinjenog izvještaja o fiskalizaciji, vodi evidenciju o broju poreskih registar kasa za sve poreske obveznike, bez obzira preko kojeg su ovlašćenog servisera fiskalizovane.

Da se povraćaj novca korisnicima usluga vrši na osnovu Odluke o povraćaju, a povraćaj izvršiti preko žiro računa ili iz Blagajne rashoda, uz obavezno postojanje dokumenata koja potvrđuju da je novac za boravak vraćen, kao i potpis osobe koja je novac vratila i potpis osobe koja je novac primila. Povraćaj novca ne treba vršiti iz dnevnog pazara – prihoda koji se nalazi u registar kasi na naplatnom punktu.

Preduzeće treba da obezbijedi poštovanje odredbe iz potpisanih ugovora i da prilikom zaključenja Ugovora od Zakupca pribavi garanciju, kao sredstvo obezbjeđenja plaćanja.

Preduzeće treba da ostvari saradnju sa Upravom za nekretnine radi usklađivanja stvarnog stanja sa podacima u katastarskim operatima i izvrši popis svih stalnih objekata na teritoriji nacionalnih parkova i da navedeni popis bude osnova za utvrđivanje naknade za stalne objekte.

Preduzeće treba da utvrdi cijene drvnih sortimenata u privatnoj i državnoj svojini za sve nacionalne parkove i da upravlja šumama u skladu sa Zakonom o nacionalnim parkovima, planom upravljanja i godišnjim programom upravljanja.

Preduzeće treba da obezbijedi punu primjenu Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za korišćenje dobara nacionalnih parkova, obavljanje djelatnosti i pružanje usluga, i da korisnicima usluga naplaćuje naknade u propisanom iznosu, kako bi isti koristili dobra nacionalnih parkova pod jednakim uslovima.

Preduzeće treba da, prilikom obračunavanja i izdavanja izlaznih faktura, obračuna i iskaže PDV po propisanoj stopi iz Odluke.

Preduzeće treba da u skladu sa članom 4 Zakona o računovodstvu i reviziji vodi računovodstvenu evidenciju zasnovanu na vjerodostojnoj računovodstvenoj dokumentaciji u skladu sa pravilima urednog knjigovodstva, koja prikazuje istinito finansijsko stanje i rezultate poslovanja.

Preduzeće treba da vrši plaćanje samo na osnovu validne dokumentacije (fiskalni računi, rješenja, ugovori) i nakon odobrenja od strane ovlašćene osobe.

Preduzeće treba da sačini Plan javnih nabavki na osnovu realnih potreba i mogućnosti i da u Planu javnih nabavki evidentira samo nabavke roba, usluga i radova koje će se realizovati tokom kalendarske godine.

Preduzeće treba da obezbijedi punu primjenu Zakona o javnim nabavkama i da vrši kontrolu primljene robe, odnosno da kontroliše da li obračunata cijena odgovara cijeni koja je navedena u prihvaćenoj ponudi i zaključenom ugovoru.

Preduzeće treba da u Izvještaju o sprovedenim postupcima javne nabavke evidentira samo ugovore koji su zaključeni u periodu do 31. decembra godine za koju se podnosi izvještaj.

Preduzeće treba da se pridržava Uputstva za izvršavanje uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, odnosno da se evidentiranje akata, koji se odnose na isti predmet vrši na način da prvi akt dobija klasifikacioni znak predmeta i redni broj djelovodnika, dok svaki naredni akt istog predmeta dobija samo novi podbroj prema redosljedu kojim su evidentirani u djelovodniku, kako bi se izbjeglo postojanje dva različita akta upisana pod istim brojem u djelovodniku.

Preduzeće treba da u skladu sa čl. 117 Zakona o javnim nabavkama vodi evidenciju svih javnih nabavki sprovedenih neposrednim sporazumom i vodi računa da ukupna vrijednost ovih nabavki ne prelazi limite utvrđene članom 30 Zakona.

Preduzeće treba da obezbijedi poštovanje Zakona o radu, Kolektivnog ugovora, Kodeksa ponašanja zaposlenih i drugih propisa kako bi minimiziralo rizik od pogrešnog postupanja i troškove sudskih postupaka.

Preduzeće treba da, radi praćenja izvršne naplate, uredno vodi evidencije i ažurno postupa u predmetima u kojima je stranka u postupku.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.