U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Izvještaj o reviziji „Upravljanje i raspolaganje imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane“

Preporuke:

Potrebno je da Vlada donese posebne propise kojima se određuju uslovi i način korišćenja nepokretnih i pokretnih stvari za posebne namjene u skladu sa čl. 28 Zakona o državnoj imovini.

Potrebno je da Ministarstvo odbrane: - sačini listu nepokretnih i pokretnih stvari za posebne namjene, koje koristi za obavljanje svoje djelatnosti (u Ministarstvu i Vojsci), a koja će se koristiti u skladu sa posebnim propisom donesenim od strane Vlade.

Potrebno je da Ministarstvo finansija:

  •  u skladu sa čl. 64 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti donese novi Pravilnik o razvrstavanju materijalne i nematerijalne imovine po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije budžetskih i vanbudžetskih korisnika kojim će, između ostalog propisati stope amortizacije za pokretna sredstva posebne namjene (naoružanje i opremu koju koristi Vojska).

  • definiše pravni osnov za donošenje podzakonskog akta, na nivou države ili unutar organa, kojim bi se uredili planiranje, sprovođenje i izvještavanje o nabavkama u oblasti odbrane i bezbjednosti na koje se ne primjenjuje Zakon o javnim nabavkama (povjerljive nabavke). 


Potrebno je da Ministarstvo odbrane vrši redovan godišnji popis imovine, u skladu sa Zakonom o državnoj imovini, Uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i popisu stvari u državnoj svojini i Uputstvom o načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini, te da se: 

- godišnji popis nepokretne imovine vrši sa stanjem na 31. decembar, prema računovodstvenoj vrijednosti; 

-podaci o popisu unose u popisne liste pojedinačno u naturalnim iskazima (bliži naziv, vrsta i opis stvari), na osnovu utvrđenog stvarnog stanja i u novčanim iskazima na osnovu knjigovodstvenog stanja; 

- aktom o formiranju komisije za popis odredi rok u kojem se popis ima obaviti i rok za dostavljanje izvještaja o izvršenom popisu sa popisnim listama;

- popisna komisija obrazuje aktom ministra odbrane;

- izvještaj o izvršenom popisu sačinjava na osnovu popisnih lista; izvještaj sa popisnim listama dostavlja ministru koji odlučuje o prihvatanju izvještaja;
izvještaj o izvršenom popisu, sa popisnim listama i rješenjem starješine dostavlja knjigovodstvu Ministarstva radi usklađivanja knjigovodstvenog stanja posebne evidencije sa stvarnim;

-podaci o pokretnim i nepokretnim stvarima dostavljaju, na propisanim obrascima, Upravi za imovinu do kraja februara tekuće godine za prethodnuPotrebno je da Vlada donese akt kojim će odrediti broj vozila koji je potreban Ministarstvu odbrane.

Potrebno je da Ministarstvo odbrane unapređenjem postojećeg softvera za evidenciju imovine ili nabavkom novog, obezbijedi evidenciju imovine sa mogućnostima za obračun amortizacije i iskazivanje vrijednosti imovine u novčanim iznosima. 

Potrebno je da Ministarstvo odbrane okonča aktivnosti na utvrđivanju vlasničkog statusa državnih stanova datih na raspolaganje Ministarstvu, koji su predmet postupanja Odsjeka za pravne i stambene poslove Ministarstva. 


Potrebno je, u skladu sa čl. 20 Zakona o državnoj imovini, nepokretnosti koje ne koristi Ministarstvo odbrane, predati na upravljanje Upravi za imovinu.

Potrebno je da Ministarstvo do 1. decembra tekuće godine utvrdi broj prevoznih sredstava neophodnih za nesmetan rad organa za narednu godinu, u skladu sa Uredbom o načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore i Uputstvom o načinu korišćenja službenih vozila u Ministarstvu odbrane.

Potrebno je da Vlada donese akt kojim će odrediti broj vozila koji je potreban Ministarstvu odbrane.

Potrebno je da Ministarstvo odbrane dostavi Upravi za imovinu podatke iz knjigovodstvene evidencije o broju, vrsti, tipu i starosti prevoznih sredstava koje koriste. Ovo se odnosi na vozila koja ne predstavljaju sredstva posebne namene. Prethodno je potrebno da Ministarstvo sačini listu vozila koja spadaju u sredstva posebne namjene za koja nije utvrđena obaveza dostavljanja podataka Upravi za imovinu.

Potrebno je da Ministarstvo odbrane sačini posebne popisne liste za predmete istorijsko-dokumentarne, umjetničke i kulturne vrijednosti koji se nalaze u službenim prostorijama koje koristi i da pribavi od organa uprave nadleţnog za zaštitu kulturnih dobara mišljenje o vrijednosti istih.

Potrebno je da Ministarstvo odbrane donese interno pravilo o evidenciji državne imovine, kojim će propisati procedure u vezi evidencije državne imovine, u skladu sa propisima i specifičnostima Ministarstva


Potrebno je Ministarstvo donese interno uputstvo kojim bi se preciznije definisala popisna procedura (plan rada, pripremne radnje, rokovi itd).

Potrebno je da Ministarstvo donese interne procedure u vezi obračuna amortizacije pokretne i nepokretne imovine koju koristi, u skladu sa zakonskim propisima i specifičnostima Ministarstva.

Potrebno je da Ministarstvo odbrane (nakon donošenja posebnih propisa za korišćenje prevoznih sredstva, za potrebe odbrane i bezbjednosti od strane Vlade), donese interne procedure za praćenje stanja, evidenciju i izvještavanje o korišćenju motornih vozila Vojske.

Potrebno je da Ministarstvo donese interne procedure kojima će precizno definisati sve aktivnosti oko prodaje imovine, kao i nosioce istih (postupak donošenja odluke o prodaji, postupak utvrđivanja cijene, odabira kupca, fakturisanje, aţuriranja popisa neperspektivnih sredstava i dr).

Potrebno je da Ministarstvo popuni radna mjesta u Odjeljenju za unutrašnju reviziju u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Potrebno je da rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju sagleda potrebu za vršenjem revizije iz oblasti upravljanja i raspolaganja imovinom koju koristi Ministarstvo odbrane.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.