U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Hrvatska Građanska Inicijativa 2016.

Preporuke:

Subjekt revizije sve troškove (za redovno poslovanje i izborne kampanje) treba da evidentira na odgovarajuća konta po vrsti troška shodno odredbama člana 37 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja i Pravilniku o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva i druga pravna lica.  


Troškovi izborne kampanje političkog subjekta ne smiju preći iznos sredstava iz člana 14 i 17 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.  


Subjekt revizije je dužan da sve troškove pravda adekvatnom i potpunom dokumentacijom shodno odredbama člana 19 Zakona o računovodstvu.  


Subjekt revizije treba da ugovore o djelu zaključuje u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ugovorom treba definisti poslove i period angažovanja izvršioca. 


Preporučuje se subjektu revizije da izvrši procjenu imovine koja nema sadašnju knjigovodstvenu vrijednost ukoliko se ista i dalje koristi. 


Budući da subjekt revizije nije svojim internim aktom uredio oblast službenih putovanja dužan je da pravdanje troškova službenih putovanja vrši u skladu sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru kojom je uređena ova oblast. 


Subjekt revizije sve blagajničke transakcije uplate i isplate treba da evidentira u Glavnoj knjizi na kontu 2430 – Blagajna.  


Subjekt revizije treba da u poslovnim knjigama iskaže sve ugovorene neizmirene obaveze sa stanjem na dan 31.12. tekuće godine. 


Subjekt revizije je dužan da sve isplaćene naknade iskaže u Izvještajima o obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima koje dostavlja poreskoj upravi shodno članu 5 Pravilnik o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.  


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.