U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Glavni grad Podgorica

Preporuke:

Glavni grad treba da u skladu sa MRS 3 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvene procjene i greške izvrši ispravku u Izvještaju o konsolidovanoj javnoj potrošnji za 2015. godinu.  


Glavni grad u postupku donošenja Odluke o budžetu treba da prilikom procjene primitaka i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji dosljedno primjenjuje član 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, član 42 Zakona o finansiranju lokalne samouprave i član 2 Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet CG, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština i planira i izvršava budžet u skladu sa računima dodijeljenim po ekonomskoj klasifikaciji. 


Glavni grad treba da unaprijedi postojeći softver, na način da postojeće evidencije naknada međusobno integriše i poveže, kako bi se podaci unosili na jednom mjestu i kroz formu automatskog naloga knjižili u Glavnu knjigu. Forma automatskog naloga bi omogućila kontrolu unesenih podataka na osnovu dostavljene dokumentacije i svela mogućnost greške na prihvatljiv nivo. 


Glavni grad Podgorica treba da obezbijedi da se evidencija obaveza vodi na računima klase 2, shodno članu 1 i članu 4 Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština. 


Glavni grad treba da u potpunosti poštuje Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja motornih vozila u Glavnom gradu i Interno pravilo o količini goriva za korišćenje službenih vozila, priprema i izdaje putne naloge za korišćenje službenih vozila (obrazac PN) i dostavlja Službi za zajedničke poslove izvještaje o korišćenju službenih vozila i potrošnji goriva sa ovjerenim i potpisanim putnim nalozima i računima o potrošnji goriva.  


Glavni grad treba da popunjavanje visokog rukovodnog kadra vrši u skladu sa članom 38 Zakona o državnim službenicima i namještenicima na osnovu javnog konkursa.  


Glavni grad treba da prilikom zaključivanja ugovora o privremenim i povremenim poslovima postupa u skladu sa članom 166 Zakona o radu kojim je definisano da ugovor treba da sadrži odredbe o ličnim podacima izvršioca, poslu radi čijeg se izvršenja zaključuje ugovor, rokovima za otpočinjanje i završetak posla, uslovima i načinu njegovog izvršenja, kao i visini, roku i načinu isplate zarade za izvršeni posao.  


Glavni grad treba da u skladu sa članom 34 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i članom 2 Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, planiranje i evidenciju izdataka u posebnom dijelu budžeta vrši po organizacionoj, funkcionalnoj, ekonomskoj, programskoj i projektnoj klasifikaciji.  


Glavni grad treba da shodno članu 9 Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, izdatke po osnovu ugovora o djelu planira i evidentira u okviru grupe računa 419 - Ostali izdaci (sintetički račun 4191 – Izdaci po osnovu ugovora o djelu).  


Glavni grad treba da u skladu sa članom 16 i 65 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata donosi i poštuje Program uređenja prostora, utvrdi dinamiku uređenja prostora i obezbijedi komunalno opremanje građevinskog zemljišta (izgradnju objekata i komunalne infrastrukture). Komunalno opremanje zemljišta zbog racionalnijeg trošenja javnih sredstava, po pravilu treba vršiti nakon sprovođenja postupaka predviđenih Zakonom o javnim nabavkama. U izuzetnim slučajevima kada građevinsko zemljište nije komunalno opremljeno, mogu se u skladu sa članom 67 zaključivati ugovori o komunalnom opremanju zemljišta od strane investitora. 


Glavni grad treba da u pozivu za javno nadmetanje, realno definiše rokove za izvršenje radova i da u slučaju kršenja ugovora aktivira garancije ili da dio neizvršenih radova ustupi na izvođenje drugom izvođaču kako je i definisano zaključenim ugovorom.  


Glavni grad treba da vodi Blagajnički dnevnik u kojem se evidentiraju gotovinski tokovi novca na dnevnom nivou i da isplate iz blagajne vrši samo na osnovu relevantne dokumentacije koja sadrži podatke o gotovinskoj isplati (namjenu i iznos koji treba isplatiti), a koja je odobrena od strane starješine organa.  


Glavni grad treba da objedini blagajničku dokumentaciji na jednom mjestu i da u skladu sa članom 6 Internog uputstva o blagajničkom poslovanju gotovinu podignutu na ime avansa čuva u blagajni i da je za nju odgovoran nadležni službenik za finansije - blagajnik koji jedini ima pristup novcu i mjestu u kojem se novac čuva.  


Glavni grad treba da u slučaju budućih zaduženja, shodno članu 57 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i članu 60-64 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, prilikom davanja garancija i zaduženja prethodno pribavi saglasnost Vlade.  


Glavni grad treba da Izvještaj o budžetskom zaduženju ubuduće sačinjava u skladu sa Pravilnikom o načinu dostavljanja i sadržaju podataka o prihodima, rashodima i budžetskom zaduženju jedinica lokalne samouprave i iskaže sva zaduženja i otplate po kreditima, kao i obaveze po osnovu garancija.  


Glavni grad treba da obezbijedi da organi i službe Glavnog grada prilikom vršenja popisa tačno definišu obaveze Komisije, način i rokove vršenja popisa i vode evidenciju imovine u skladu sa članom 41 - 48 Zakona o državnoj imovini i članom 10 - 12 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini („Sl. list CG“, br. 13/10) sa stanjem na 31.12. godine za koju se vrši popis.  


Glavni grad treba da u Izvještaju o sprovedenim postupcima javne nabavke evidentira samo ugovore koji su zaključeni u periodu do 31. decembra godine za koju se podnosi izvještaj pri čemu je u obrascu C potrebno evidentirati sve nabavke koje su realizovane neposrednom pogodbom.  


Glavni grad treba da, prilikom određivanja predmeta javne nabavke postupa u skladu sa članom 41 Zakona kojim je, između ostalog, definisano da predmet javne nabavke treba da bude opisan potpuno, jasno i razumljivo, na način koji omogućava podnošenje odgovarajuće ponude po vrsti, kvalitetu, cijeni, kao i po drugim potrebnim svojstvima i uslovima, pri čemu u opisu predmeta javne nabavke treba navesti podatke o količini, mjestu i rokovima izvršenja ili posebne zahtjeve u pogledu načina izvršenja predmeta javne nabavke. 


Glavni grad treba da fakture koja se ispostavljaju na osnovu zaključenih ugovora, prihvati tek kada se uvjeri da je usluga ili isporuka izvršena, i da plaćanje vrši u skladu sa tačkama 44-46 Uputstva o radu trezora lokalne samouprave.  


Glavni grad treba da se pridržava Uputstva za izvršavanje uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, odnosno da se evidentiranje akata, koji se odnose na isti predmet vrši na način da prvi akt dobija klasifikacioni znak predmeta i redni broj djelovodnika, dok svaki naredni akt istog predmeta dobija samo novi podbroj prema redosljedu kojim su evidentirani u djelovodniku, kako bi se izbjeglo postojanje dva različita akta upisana pod istim brojem u djelovodniku. Svu dokumentaciju koja se odnosi na predmetni postupak javne nabavke, potrebno je odložiti na jednom mjestu, u registratoru koji se odnosi na predmetni postupak. 


Glavni grad treba da obezbijedi zaštitu prava zaposlenih u skladu sa članom 134 – 137 Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ili u skladu sa članom 139 putem arbitraže preko Agencije za mirno rješavanje sporova kako bi se izbjegli značajni troškovi sudskih sporova. Takođe, treba postupati po pravosnažnim odlukama nadležnih sudova i izbjeći neekonomično trošenje budžetskih sredstava u postupku prinudne naplate potraživanja. 


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.