U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Generalni sekretarijat Predsjednika CG

Preporuke:

Generalni sekretarijat treba da, shodno Uputstvu o radu državnog trezora (tač. 25, podtačka e), na zahtjevu za plaćanje upisuje odgovarajući račun za evidenciju izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, koji služi da se u glavnoj knjizi trezora (koja je osnov za sastavljanje Izvještaja o novčanim tokovima) obavljeno plaćanje evidentira kao izdatak iz budžeta.

Generalni sekretarijat treba da obezbijedi efikasnu primjenu Uputstva o radu državnog trezora (posebno tačke 25 i 26 koje se odnose na ovjeravanje i odobravanje plaćanja od strane potrošačkih organizacija), kako bi se obezbijedilo da potrošnja budžetskih sredstava bude izvršena u skladu sa godišnjim Zakonom o budžetu.

Imajući u vidu nepravilnosti u poslovanju Generalnog sekretarijata koje su utvrđene predmetnom revizijom, Drţavna revizorska institucija preporučuje da se u narednom periodu popune radna mjesta u okviru Sluţbe za opšte poslove i finansije i u skladu sa čl. 3 Odluke o generalnom sekretarijatu imenuje generalni sekretar.  


U skladu sa važećim propisima isplate za zaposlene u nadležnim organima koji vrše određene poslove za potrebe Predsjednika Crne Gore treba vršiti iz budžeta tih organa.

Isplate naknada za odvojeni život od porodice treba, u skladu sa članom 29 Uredbe o naknadi troškova državnim službenicima i namještenicima, isplaćivati na osnovu naloga starješine državnog organa kojim je zaposleni raspoređen da radi van mjesta prebivališta.  


Generalni sekretarijat treba da obezbijedi da se prilikom isplata otpremnina, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica, vrši obračun i uplata pripadajućeg poreza. Prilikom isplata zaposlenim povodom osmog marta treba vršiti obračun i uplatu pripadajućih poreza i doprinosa, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica i Zakonom doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Generalni skretarijat treba da u slučajevima kada je za izvršenje određenih zadataka potrebno angažovanje fizičkih lica koja nijesu zaposlena u Sekretarijatu, sa istim zaključuje Ugovore o djelu i isplate po tom osnovu vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak fizičkih lica.

Generalni sekretarijat je dužan da obezbijedi da se prilikom korišćenja službenih vozila i privatnih vozila u službene svrhe izdaju propisani nalozi za korišćenje vozila.

Generalni sekretarijat treba da do 1. decembra tekuće godine utvrdi za narednu godinu, broj prevoznih sredstava neophodnih za nesmetan rad organa i akt o tome dostavi Ministarstvu finansija.

Preporučuje se Sekretarijatu da odredi zaposlenog koji bi vodio urednu evidenciju troškova koštanja svakog službenog automobila (troškove goriva, osiguranja, servisiranja, promjena guma) kao i pređenu kilometražu.

Generalni sekretarijat treba da svoj interni akt usaglasi sa Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru i naknade za upotrebu privatnog automobila u sluţbene svrhe isplaćuje u skladu sa članom 25 Uredbe.

Generalni sekretarijat treba da unaprijedi Internu proceduru o blagajničkom poslovanju i primjenom iste obezbijedi zakonitost i efikasnost sprovođenja procesa primanja, čuvanja i izdavanja gotovog novca, koje će pratiti tačna, uredna i blagovremeno generisana blagajnička dokumentacija, kao i čuvanje iste.  


Generalni sekretarijat treba da, u što skorijem roku, obezbijedi da se poslovne promjene iz blagajničkog poslovanja knjiže u računovodstvu, kako bi se omogućila kontrola ispravnosti podataka.

Generalni sekretarijat treba da popuni radno mjesto blagajnika koje je sistematizovano.

Glavni službenik za finansije Sekretarijata je dužan da, u skladu sa članom 117 Uputstva o radu državnog trezora, obezbijedi da računovodstveni obrazci budu ispravno i čitko popunjeni. Neispravno unešene podatke treba uredno precrtati, iznad toga unijeti tačne podatke, a ispravke označiti inicijalima odgovornog službenika i ovjeriti. Brisanje, pisanje preko brojeva ili korišćenje tečnog korektora nije dozvoljeno.

Glavni službenik za finansije treba da se, u skladu sa tačkom 127 Uputstva o radu državnog trezora, sredstva dobijena putem avansa koriste u cilju podmirivanja kontinuiranih finansijskih potreba koje se ne mogu efikasno obavljati preko uobičajnog sistema plaćanja Državnog trezora.

Generalni sekretarijat treba da obezbijedi da se rukovodiocu podnose izvještaji sa službenih putovanja, kao i da putni nalozi budu popunjeni na način predviđen Uredbom o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru. 


Generalni sekretarijat treba da obezbijedi da se popisom na propisanom obrascu (PL) evidentiraju sve nepokretne i pokretne stvari koje koristi, kao i da Komisija sačini izvještaj o popisu. 


Generalni sekretarijat je dužan da vodi evidenciju nepokretnih stvari koje koristi. 


Generalni sekretarijat treba da, za predmete (namještaj i druge pokretne stvari starije od 75 godina) koji se mogu smatrati predmetima umjetničke i kulturne vrijednosti, pribavi od organa uprave nadležnog za zaštitu kulturnih dobara mišljenje o vrijednosti i uslovima i načinu njihovog čuvanja, održavanja i korišćenja. 


Generalni sekretarijat je dužan da pribavi saglasnost Ministarstva finansija na Plan javnih nabavki.

Generalni sekretarijat je dužan da prilikom sprovođenja nabavki određuje postupak javne nabavke koji će primijeniti u skladu sa članom 21 i članom 44 Zakona o javnim nabavkama.

Generalni sekretarijat je dužan da obezbijedi da vrijednost javnih nabavki realizovanih primjenom neposrednog sporazuma bude u okviru ograničenja propisanih članom 30 Zakona o javnim nabavkama.

Rukovodioc Generalnog sekretarijata treba da, u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, preduzme aktivnosti na utvrđivanju i implementiranju sistema finansijskih i drugih kontrola, koji obuhvata i organizacionu strukturu, metode i postupke rada i unutrašnju reviziju, sa ciljem uspješnog upravljanja i ostvarivanja zadataka subjekta na transparentan, pravilan, ekonomičan, efikasan i efektivan način.  


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.