U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Fond za zdravstveno osiguranje

Preporuke:

Potrebno je, u obrascu 3 - Izvještaj o novčanim tokovima III, objedinjeno iskazati izdatke po strukturi za sva tri programa, kako je prikazano u Predlogu zakona o Završnom računu budžeta za 2014. godinu (Obrazloženje). Naime, sva tri programa Zakonom o budžetu u okviru 60201 Fond za zdravstveno osiguranje, planirana su po ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji. Gotovinska plaćanja u toku godine treba evidentirati na odgovarajućim klasama izdataka po namjeni kako su trošena sa budžetskih pozicija. Po konačnom obračunu treba utvrditi odstupanja kao osnov i za realnije planove.

  


Državna revizorska institucija preporučuje da Fond inicira kod Ministarstva finansija dopunu Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština u dijelu evidencije ugovorenih usluga kod zdravstvene zaštite u privatnim stomatološkim ordinacijama, kako bi se sredstva planirala, realizovala i iskazala u skladu sa stvarnim namjenama. 


Zbog značajnog iznosa neizmirenih obaveza Fonda na dan 31. decembra 2014. godine i velikog broja dobavljača prema kojima Fond ima neizmirene obaveze, a čije je stanje prikazano i nesporno potvrđeno, putem zapisnika o usaglašavanju stanja obaveza i potraživanja, potrebno je bilo i Odlukom o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, imenovati i komisiju za popis obaveza.  


Zbog dugogodišnjeg iskazivanja visokog nivoa neizmirenih obaveza, neophodno je realnije planirati i Fondu odobravati budžetom potrebna sredstva na godišnjem nivou, posebno u dijelu sredstava za nabavku ljekova i medicinskih sredstava i obaveza po osnovu bolovanja preko 60 dana.

Neophodno je i vršiti analizu i kontrolu nabavke i potrošnje ljekova po zdravstvenim ustanovama i ljekova izdatih na recept, finansiranih iz sredstava budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje po tom osnovu, uz obavezu Montefarma i JZU da kvartalno dostavljaju Fondu podatake o stanju zaliha ljekova i medicinskih sredstava kod JZU i kod Montefarma i podatke o izvršenom otpisu ljekova u okviru fiskalne godine. 


U narednom periodu potrebno je da, zdravstvene ustanove u Izvještajima o novčanim tokovima IV - Obrascima 4, iskazuju stanje gotovine usaglašeno sa stanjem u poslovnim knjigama i potvrđenim saldima, kako bi gotovina u Konsolidovanom izvještaju potrošačke jedinice koja u svom sastavu ima javne ustanove – Obrascu 6 bila tačno prikazana.  


Državna revizorska institucija preporučuje da javne zdravstvene ustanove poslovanje obavljaju preko najviše dvije poslovne banke, uključujući posebne račune za budžetska sredstva (namjenske prihode, primitke i izdatke).  


U postupku planiranja budžeta, imajući u vidu značajan iznos kumuliranih neizmirenih obaveza u Fondu za period od 2010 - 2015. godine, a koje su zaključcima Vlade CG preuzete i plaćene u iznosu od 61,5 mil. €, potrebno je da Fond u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Ministarstvom finansija realnije planira sredstva za zdravstvenu zaštitu u Zakonu o budžetu za tekuću godinu, a na osnovu realizovanih izdataka u prethodnom periodu i procjene potrebnih budžetskih sredstava za naredni period.

Ministarstvo finansija na kraju godine izvršenje budžeta treba da zatvori u korist i na teret fiskaliteta kako bi se realno prikazali doprinosi koji pripadaju Fondu.

Zbog značajnog iznosa neizmirenih obaveza u dužem periodu, a koje su na dan 31. decembra 2014. godine za Fond iznosile 33.152.653€, a za (zdravstvene ustanove -31) bez Montefarma 18.928.623€, neophodno je sagledati mogućnost obezbjeđivanja dodatnih izvora finansiranja za zdravstvenu zaštitu. 


Zbog značajnih razlika u iznosima fakturisanih usluga od strane javnih zdravstvenih ustanova i uplaćenih sredstava Fonda, potrebno je utvrditi način i postupak obračuna, u cilju obezbjeđivanja većeg stepena usaglašenosti između Fonda i zdravstvenih ustanova i smanjilvanja razlika u iznosima fakturisanih usluga i uplaćenih sredstava Fonda prema javnim zdravstvenim ustanovama.  


Montefarm obavlja djelatnost od javnog interesa u snadbijevanju javnih zdravstvenih ustanova ljekovima i medicinskim sredstvima. Zbog nepostojanja ugovorenog odnosa između javnih zdravstvenih ustanova i „Montefarma“, potrebno je obezbijediti pojačan nadzor Fonda nad potrošnjom ljekova u javnim zdravstvenim ustanovama.

Potrebno je u zapisnicima o usaglašavanju knjigovodstvenog stanja međusobnih potraživanja i obaveza između Montefarma i javnih zdravstvenih ustanova, pored iznosa salda na računima potraživanja i obaveza, iskazati i iznos ukupno fakturisanih ljekova I medicinskih sredstava i uplaćenih sredstava po tom osnovu u tekućoj godini. 


Državna revizorska institucija preporučuje da se u narednom periodu angažovanje dobavljača za usluge uvoza, špedicije, skladištenja i transporta ljekova i medicinskih sredstava realizuje u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama i novozaključenim ugovorima, a ne kao do sada u skladu sa ugovorom iz prethodnog perioda.  


Državna revizorska institucija preporučje da je potrebno u skladu sa članom 2 Odluke o kriterijumima i načinu određivanja varijabilnog dijela zarade državnih službenika i namještenika1, utvrđivati varijabilni dio zarade. U skladu sa članom 15 stav 3 Zakona o zaradama državnih službenika i namještenika potrebno je da, rješenje o varijabilnom dijelu zarade za državne službenike, odnosno namještenike donosi ministar finansija, na osnovu odluke starješine organa o ispunjavanju uslova za varijabilni dio zarade. 


Neophodno je da javne zdravstvene ustanove podnose Obrazac IOPPD u skladu sa odredbama Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa. Nepodnošenje Obrasca IOPPD utiče na nerealno iskazivanje Poreskog završnog računa, jer se evidentiraju uplate poreza i doprinosa, a nepodnošenjem obrazaca ne vrši se zaduženje, što dovodi do iskazivanja pretplata poreza i doprinosa.  


Angažovanja lica za poslove iz redovne nadležnosti Fonda potrebno je vršiti u skladu sa Zakonom o radu. 


Za isplate naknada članovima komisija, potrebna su usaglašena rješenja o imenovanju i isplati sredstava članovima komisije, u pogledu broja članova komisije.

Naknade za rad u radnim grupama i komisijama zaposlenih u Fondu i naknade članovima Upravnog odbora, potrebno je planirati i realizovati sa pozicije 412 Ostala lična primanja. Naknade po osnovu izvršenja po sudskim rješenjima, potrebno je realizovati sa pripadajućih pozicija u zavisnosti od osnova izvršenja, ili preusmjeravanjem sredstava na poziciju 463 Otplata obaveza iz prethodnog perioda. 


Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, račun 424 Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite odnosi se na redovne i jednokratne naknade koje primaju lica po osnovu prava koja padaju na teret Fonda, a u okviru ovog računa utvrđena je samo pozicija 424-1 Liječenja van Crne Gore, koja se odnosi na pružanje zdravstvene zaštite rezidentnim licima van Crne Gore stacionarno, ambulantno ili na neki drugi način. Shodno navedenom, za izdatke za liječenja u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nisu u sistemu javnog zdravstva, sa kojima je Fond zaključio ugovore, potrebno je u saradnji sa Ministarstvom finansija sagledati mogućnost dopune Pravilnika o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet države, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, kako bi se ugovorena sredstva planirala i realizovala u skladu sa računima utvrđenim dopunjenim Pravilnikom 


U cilju efikasnijeg planiranja, upravljanja i nadzora potrebno je u integralni zdravstveni informacioni sistem u potpunosti integrisati Klinički centar Crne Gore i specijalne bolnice.

Shodno članu 5 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, potrebno je da Sektor za kontrolu sačini godišnji izvještaj o radu. 


Potrebno je u Sektoru za kontrolu popuniti upražnjena radna mjesta, posebno imajući u vidu da je u Odsjeku za kontrolu sprovođenja ugovora i ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja za sistematizovana radna mjesta predviđeno 14 izvršilaca, a koji vrše kontrolu realizacije ugovora kod 33 zdravstvene ustanove i ugovora i računa za realizaciju ostalih prava iz oblasti zdravstvene zaštite, Ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja, kao i ugovora sa privatnim stomatološkim ordinacijama.

Potrebno je u Fondu donijeti interne procedure o načinu izvršavanja budžetskih sredstava prema javnim zdravstvenim ustanovama. Pri postojećim rješenjima u JZU-ama kontrolu trošenja budžetskih sredstava vrše Upravni odbori. 


Potrebno je izvršiti realizaciju aktivnosti predviđenu Planom uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola za 2015. godinu i obezbijediti praćenje, procjenu i ažuriranje sistema finansijskog upravljanja i kontrola shodno članu 11 i 13 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.


Potrebno je u Odjeljenju za unutrašnju reviziju popuniti radna mjesta, kako je predviđeno aktom o sitematizaciji radnih mjesta i Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola. Neophodno je vršiti procjenu adekvatnosti Sistema finansijskog upravljanja i kontrola i izvještavati o istim.  


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.