U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Energetska efikasnost u institucijama javnog sektora

Preporuke:

Ministarstvo ekonomije treba da:
 1. Kontinuirano pruža pomoć i efikasnije koordinira uspostavljanje funkcionalnog energetskog menadtžmenta kod subjekata u javnom sektoru.

2. U cilju ekonomičnijeg upravljanja resursima u javnom sektoru Ministarstvo ekonomije treba da preispita mogućnost uvođenja centralizovanog sistema upravljanja energijom za određeni broj organa državne uprave sa manjim brojem centara troškova energije.

3. Uspostavi objedinjenu, pouzdanu i funkcionalnu bazu podataka i prati potrošnju energije u javnom sektoru. Navedena baza podataka treba da bude osnov za donošenje odluka o aktivnostima koje treba sprovoditi u oblasti energetske efikasnosti na način koji omogućava mjerenje ostvarenih ušteda energije.

4. Intenzivira komunikaciju sa svim subjektima javnog sektora i velikim privrednim društvima koji su u obavezi da sprovode mjere energetske efikasnosti, naročito u dijelu izvršavanja planiranih obaveza i izvještavnja o potrošnji energije.

 5. Prilikom izrade akcionih planova i izvještaja o sprovođenju mjera iz akcionih planova Vladi dostavlja predlog konkretnih preporuka preporuka za unapređenje sistema energetske efikasnosti i prati realizaciju usvojenih zaključaka.

6. Obezbijedi realizaciju obaveza subjekata javnog sektora u oblasti energetske efikasnosti kroz normativno uređenje i preciziranje nadležnosti za uspostavljanje inspekcijskog nadzora u saradnji sa Upravom za inspekcijske poslove u oblasti energetske efikasnosti.

Ministarstvo pravde treba da:

 1. Uspostavi i vodi informacioni sistem energetske efikasnosti za objekte ili djelove objekata koje koristi i za koje se naknada troškova plaća iz budţeta Crne Gore.

 2. Podatke o godišnjoj potrošnji energije i sprovedenim mjerama energetske efikasnosti dostavi u Centralni informacioni sistem Ministarstva ekonomije.

 3. Priprema godišnje planove poboljšanja energetske efikasnosti i iste dostavlja Ministarstvu ekonomije. 


Ministarstvo odbrane treba da:

 1. Uspostavi i vodi informacioni sistem energetske efikasnosti za objekte ili djelove objekata koje koristi i za koje se naknada troškova plaća iz budţeta Crne Gore

 2. Podatke o godišnjoj potrošnji energije i sprovedenim mjerama energetske efikasnosti dostavi u Centralni informacioni sistem Ministarstva ekonomije. 


Uprava za imovinu treba da:

 1. Imenuje lice koje koje će obavljati poslove energetskog menadţera i biti odgovorno za kontinuirano upravljanje energijom;

 2. Uspostavi i vodi informacioni sistem energetske efikasnosti za objekte ili djelove objekata koje koristi i za koje se naknada troškova plaća iz budţeta Crne Gore

 3. Podatke o godišnjoj potrošnji energije i sprovedenim mjerama energetske efikasnosti dostavi u Centralni informacioni sistem Ministarstva ekonomije. 


Ministarstvo prosvjete treba da:

 1. Uspostavi i vodi informacioni sistem energetske efikasnosti za objekte ili djelove objekata koje koristi i za koje se naknada troškova plaća iz budţeta Crne Gore

 2. Podatke o godišnjoj potrošnji energije i sprovedenim mjerama energetske efikasnosti dostavi u Centralni informacioni sistem Ministarstva ekonomije. 


Opština Podgorica, Opština Nikšić, Opština Budva, Opština Herceg Novi, Opština Bar, Opština Pljevlja i druge jedinice lokalne samouprave treba da:

 1. Donose trogodišnje programe poboljšanja energetske efikasnosti i iste dostavljaju Ministarstvu ekonomije radi davanja mišljenja o usklađenosti sa akcionim planom.

 2. Prema usvojenom trogodišnjem programu donose godišnje planove poboljšanja energetske efikasnosti i izvještavaju Ministarstvo ekonomije o realizaciji istih.

 3. Imenuju lice koje koje će obavljati poslove energetskog menadţera i biti odgovorno za kontinuirano upravljanje energijom;

 4. Uspostave i vode informacioni sistem energetske efikasnosti za objekte ili djelove objekata koje koristi i za koje se naknada troškova plaća iz budţeta jedinice loklane samupuprave

 5. Podatke o godišnjoj potrošnji energije i sprovedenim mjerama energetske efikasnosti dostavi u Centralni informacioni sistem Ministarstva ekonomije. 


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.