U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Efikasnost unutrašnje revizije u javnom sektoru

Preporuke:

Ministarstvo finansija (Centralna jedinica za harmonizaciju)

treba da:

  1.  Metodološki unaprijedi postupak izrade plana pojedinačne revizije kojim se detaljno opisuju predmet, ciljevi, trajanje, raspodjela resursa, revizorski pristup, tehnike, vrste i obuhvat revizorskih provjera179;

  2.  Metodološki unaprijedi postupak uzorkovanja, koje treba da doprinese efikasnijem vršenju unutrašnje revizije;

  3.  Unaprijedi sistem kontrole kvaliteta unutrašnje revizije kroz dodatan razvoj interne ocjene koja, u skladu sa međunarodnim standardima, mora da obezbijedi kontinuiran nadzor nad učinkom interne revizije i da se sprovode povremene kontrole putem samoprocjene ili vrednovanja od strane drugih lica u organizaciji;

  4.   Utvrdi objedinjena metodologiju vršenja unutrašnje finansijske revizije i revizije usklađenosti, revizije uspjeha i revizije programa i projekata koje finansira Evropska unija na način kojim je određeno vršenje revizije sistema i na taj način omogući objedinjen pristup u vršenju navedenih revizija;

  5.   Obezbijedi dugoročan pristup u planiranju, sprovođenju i realizaciji obuka za unutrašnju reviziju koji treba da bude zasnovan na objektivnim potrebama unutrašnjih revizora i razvoju unutrašnje revizije u javnom sektoru.


Ministarstvo finansija (jedinica za unutrašnju reviziju) treba da:

1. Vrši preispitivanje usvojenog strateškog plana u odnosu na rizike i obuhvat revizije najmanje jednom godišnje i na taj način obezbijedi sveobuhvatan sistem strateškog planiranja.

2. Prilikom donošenja godišnjeg plana revizija obezbjedi periodično i neselektivno vršenje unutrašnje revizije kod svih subjekata sa kojima Ministarstvo ima potpisan sporazum o povjeravanju poslova unutrašnje revizije i drugih sredstava budţeta, koja se nalaze u nadleţnosti jedinice za unutrašnju reviziju Ministarstva. 

3. Prekine sa nezakonitom praksom angaţovanja unutrašnjih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju ugovorom o obavljanju privremeno- povremenih poslova i ubuduće zapošljavanje unutrašnjih revizora vrši u skladu sa vaţećim pravnim okvirom;

4. Obezbijedi da se poslovi prijema, evidentiranja i otpremanja akata, čuvanja predmeta, akata i drugog materijala i arhiviranja i čuvanja arhiviranih predmeta, kao i druga postupanja sa sluţbenim materijalom koja se odnose na unutrašnju reviziju vrše u pisarnici Ministarstva.

5. Vrši reviziju sistema u skladu sa metodologijom Ministarstva finansija i prema obrascima koji su sadrţani u Priručniku za unutrašnju reviziju

6.  Unaprijedi komunikaciju jedinice za unutrašnju reviziju i organa u sastavu Ministarstva u postupku vršenja revizije. Unapređenje komunikacije doprinijelo bi efikasnijem postupku vršenja od strane jedinice za unutrašnju reviziju Ministarstva

7.  Postupak praćenja realizacije preporuka vrši prema smjernicama Ministarstva finansija uz obezbjeđivanje dovoljnih i adekvatanih revizorskih dokaza.

8.  Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.


Fond PIO Crne Gore

treba da:

1.  Izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fond PIO obezbijedi organizacionu odvojenost jedinice za unutrašnju reviziju od drugih organizacionih jedinica, koja je neposredno odgovorna rukovodiocu subjekta.

2.  Izvrši zapošljavanje unutrašnjih revizora najmanje do Zakonom182 predviđenog minimalnog broja unutrašnjih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju i u skladu sa zaključcima Vlade, pri čemu je neophodno da rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju i unutrašnji revizori obavljaju samo poslove unutrašnje revizije.

3.   Rukovodilac subjekta blagovremeno potpisuje povelju unutrašnje revizije kojom se definiše svrha, nadleţnost, obuhvat i odgovornost unutrašnje revizije, utvrđuje položaj i definiše pristup dokumentaciji, zaposlenima i imovini koji su značajni za vršenje revizije. Neophodno je da se povelja periodično pregleda i revidira posebno kada se dogode strukturne ili druge promjene u organizaciji.

4.  Vrši preispitivanje usvojenog strateškog plana u odnosu na rizike i obuhvat revizije najmanje jednom godišnje i na taj način obezbijedi sveobuhvatan sistem strateškog planiranja. 

5. Usvaja godišnji plan revizija u skladu sa Zakonom183 i smjernicama Ministarstva finansija, na osnovu strateškog plana do kraja tekuće za narednu godinu.

6. Vrši reviziju sistema u skladu sa metodologijom Ministarstva finansija i prema obrascima koji su sadrţani u Priručniku za unutrašnju reviziju.

7.  Prema propisanim obrascima vodi centralni registar za praćenje sprovođenja prihvaćenih preporuka unutrašnje revizije i zbirnu evidenciju za praćenje sprovođenja preporuka po godinama i prati realizaciju istih, na jedan od načina koji su određeni metodologijom Ministarstva finansija.

8.  Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.

9. Tačno dostavlja Ministarstvu finansija (CHU) izvještaje koje se o radu unutrašnje revizije pri čemu je neophodno objektivno obuhvatiti sve nastale okolnosti od perioda posljednjeg izvještavanja.

10.  Blagovremeno Ministarstvu finansija (CHU) dostavlja izvještaje o radu unutrašnje revizije u rokovima koji su određeni Zakonom. 


Univerzitet Crne Gore

treba da:

1. Obezbijedi funkcionalnu nezavisnost unutrašnje revizije izmjenom člana 161 Statuta Univerziteta Crne Gore u dijelu kojim se određuje da Upravni odbor Univerziteta opštim aktom uređuje vrstu, obim i rokove za vršenje revizije i isti uskladi sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru1 i međunarodnim standardima za unutrašnju reviziju.

2.  Omogući jedinici za unutrašnju reviziju realizaciju aktivnosti prema usvojenim strateškim aktima koji su zasnovani na objektivnoj procjeni rizika koja je propisana međunarodnim standardima za unutrašnju reviziju, zakonom i priručnikom za unutrašnju reviziju Ministarstva finansija.

3. Samo u posebnim nalaţe ad hoc revizije (vanredne revizije) koje nijesu planirane godišnjim planom rada unutrašnje revizije i to samo u slučaju kad postoji potreba za brzim i specijalnim pregledima.

4.  Izvrši zapošljavanje unutrašnjih revizora najmanje do Zakonom186 predviđenog minimalnog broja unutrašnjih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju i u skladu sa zaključcima Vlade.

5. Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. 


Ministarstvo prosvjete

treba da:

1.  Blagovremeno revidira povelju unutrašnje revizije kojom se definiše svrha, nadleţnost, obuhvat i odgovornost unutrašnje revizije, utvrđuje položaj i definiše pristup dokumentaciji, zaposlenima i imovini koji su značajni za vršenje revizije. Revidiranje povelje posebno je značajno kada se dogode glavne strukturne i druge promjene u organizaciji.

2.  Izvrši zapošljavanje rukovodioca za unutrašnju reviziju u skladu sa Zakonom i uslovima za obavljanje poslova rukovodioca jedinice za unutrašnju reviziju. Zapošljavanje rukovodioca za unutrašnju reviziju ima posebnu vaţnost imajući u vidu njegovu odgovornost na razvoju unutrašnje revizije, koje su propisane međunarodnim standardima i Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola.

3. Vrši preispitivanje usvojenog strateškog plana u odnosu na rizike i obuhvat revizije najmanje jednom godišnje i na taj način obezbijedi sveobuhvatan sistem strateškog planiranja.

4.  Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. 


Ministarstvo kulture

treba da:

1. Uskladi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa važećom Uredbom o zvanjima unutrašnjih revizora u javnom sektoru i raspoređivanju u grupu poslova i sistematizuje radno mjesto rukovodioca za unutrašnju reviziju.

2. Izvrši zapošljavanje rukovodioca za unutrašnju reviziju u skladu sa Zakonom i uslovima za obavljanje poslova rukovodioca jedinice za unutrašnju reviziju, polazeći od njegove odgovornosti za razvoj unutrašnje revizije, koja je propisane međunarodnim standardima i Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola

3. Izvrši zapošljavanje unutrašnjih revizora najmanje do Zakonom predviđenog minimalnog broja unutrašnjih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju i u skladu sa zaključcima Vlade.

4. Vrši preispitivanje usvojenog strateškog plana u odnosu na rizike i obuhvat revizije najmanje jednom godišnje i na taj način obezbijedi sveobuhvatan sistem strateškog planiranja.

5.  Vrši reviziju sistema u skladu sa metodologijom Ministarstva finansija i prema obrascima koji su sadrţani u Priručniku za unutrašnju reviziju.

6.  Prilikom vršenja revizije pridrţava zakonom definisanih ovlašćenja koje se odnose na nadleţnost jedinice za unutrašnju reviziju Ministarstva u vršenju unutrašnje revizije i istu sprovodi u organizacionim jedinicama Ministarstva i kod subjekata sa kojima ima potpisan sporazum o povjeravanju poslova unutrašnje revizije.

7.  Jedinica za unutrašnju reviziju obezbijedi odgovarajući stepen komunikacije sa organizacionim jedinicama - subjektima revizije u dijelu obavještavanja o vršenju revizije, odgovornosti za realizaciju preporuka i izvještavanja o realizaciji preporuka i istu obavlja u neposrednoj interakciji.

8.  Postupak praćenja realizacije preporuka vrši prema smjernicama Ministarstva finansija uz obezbjeđivanje dovoljnih i adekvatnih revizorskih dokaza.

9.  Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.


Ministarstvo ekonomije

treba da:

1. Izvrši zapošljavanje unutrašnjih revizora najmanje do Zakonom predviđenog minimalnog broja unutrašnjih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju i u skladu sa zaključcima Vlade.

2.  Prilikom donošenja godišnjeg plana revizija preispita mogućnost periodičnog vršenja unutrašnje revizije kod svih subjekata sa kojima Ministarstvo ima potpisan sporazum o povjeravanju poslova unutrašnje revizije.

3.  Vrši reviziju sistema u skladu sa metodologijom Ministarstva finansija i prema obrascima koji su sadrţani u Priručniku za unutrašnju reviziju.

4.  Postupak praćenja realizacije preporuka vrši prema smjernicama Ministarstva finansija uz obezbjeđivanje dovoljnih i adekvatnih revizorskih dokaza.

5. Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. 


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

treba da:

1.  Izvrši zapošljavanje unutrašnjih revizora najmanje do Zakonom predviđenog minimalnog broja unutrašnjih revizora u jedinici za unutrašnju reviziju i u skladu sa zaključcima Vlade.

2. Vrši preispitivanje usvojenog strateškog plana u odnosu na rizike i obuhvat revizije najmanje jednom godišnje i na taj način obezbijedi sveobuhvatan sistem strateškog planiranja.

3.  Vrši reviziju sistema u skladu sa metodologijom Ministarstva finansija i prema obrascima koji su sadrţani u Priručniku za unutrašnju reviziju.

4.  Ad hoc revizije vrši prema pisanom nalogu rukovodioca subjekta.

 5. Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. 


Ministarstvo javne uprave (Ministarstvo za informaciono društvo i

telekomunikacije) treba da:

1. Vrši preispitivanje usvojenog strateškog plana u odnosu na rizike i obuhvat revizije najmanje jednom godišnje i na taj način obezbijedi sveobuhvatan sistem strateškog planiranja. 


Glavni grad Podgorica

treba da:

1.  Donese izmjene Odluke o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada i izmjenama obezbijedi da unutrašnji revizori u jedinici za unutrašnju reviziju obavljaju isključivo poslove unutrašnje revizije u skladu sa Zakonom o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola i na taj način realizuje preporuku iz Izvještaja o sagledavanju rada sluţbe za unutrašnju reviziju Glavnog grada- Podgorica iz decembra 2014. godine.

2. Rukovodioca jedinice za unutrašnju reviziju i unutrašnje revizore u jedinici za unutrašnju reviziju zapošljava u skladu sa zakonom, jer angaţovanje lica na određeno radno vrijeme za obavljanje poslova unutrašnje revizije moţe imati uticaj na ostvarivanje principa objektivnosti unutrašnje revizije.) Vrši preispitivanje usvojenog strateškog plana u odnosu na rizike i obuhvat revizije najmanje jednom godišnje i na taj način obezbijedi sveobuhvatan sistem strateškog planiranja.

3.  Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. 


Opština Nikšić

treba da:

1.  Ad hoc revizije vrši prema pisanom nalogu rukovodioca subjekta.

2.  Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. 


Opština Berane

treba da

1.  Rukovodioca jedinice za unutrašnju reviziju i unutrašnje revizore u jedinici za unutrašnju reviziju zapošljava u skladu sa zakonom, jer angaţovanje lica na određeno radno vrijeme za obavljanje poslova unutrašnje revizije moţe imati uticaj na ostvarivanje principa objektivnosti unutrašnje revizije.

2.  Postupak praćenja realizacije preporuka vrši prema smjernicama Ministarstva finansija uz obezbjeđivanje dovoljnih i adekvatnih revizorskih dokaza.

3.  Rukovodilac jedinice za unutrašnju reviziju da obezbijedi sveobuhvatan sistem izvještavanja rukovodioca subjekta, u skladu sa članom 28 Zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru. Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.