U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom

Preporuke:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja treba da realizuje sve mjere iz Strategije za integraciju lica sa invaliditetom kod kojih je došlo do kašnjenja u realizaciji ili iste u narednoj interaciji revidira.

Ministarstvo treba da, u što kraćem roku, donese pravilnik o načinu, postupku i finansiranju posebnih organizacija koja se bave zapošljavanjem lica sa invaliditetom, obezbijedi njihovo sufinansiranje i sprovodi aktivnosti na podsticanju osnivanja i razvoja istih.

Ministarstvo treba da, nakon donošenja akata predviđenih Strategijom za integraciju lica sa invaliditetom, nastavi sa nadogradnjom postojećeg pravnog okvira.

Ministarstvo treba da, na osnovu godišnjih Izvještaja Fonda (o realizaciji mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije, zapošljavanja lica sa invaliditetom i korišćenju sredstava) preduzme dodatne aktivnosti u cilju veće iskorišćenosti sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Ministarstvo, kao nosilac Strategije za integraciju lica sa invaliditetom, posebno imajući u vidu ograničeni kapacitet Fonda, treba da dodatno intezivira aktivnosti i preuzme značajniju ulogu u ostvarivanju saradnje sa Ministarstvom finansija, Poreskom upravom i Upravom za inspekcijske poslove, sa ciljem unaprijeđenja sprovođenja preventivnih mjera i kontrole naplate doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Ministarstvo treba da dodatno razvija međunarodnu saradnju, sa ciljem izgradnje kapaciteta, kroz razmjenu i dijeljenje informacija, iskustva i trening programe za lica angažovana u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom, kao i tehničku i ekonomsku pomoć.

Ministarstvo treba da preuzme aktivniju ulogu u informisanju javnosti o mogućnostima korišćenja sredstava Fonda.

Ministarstvo treba da, u cilju promovisanja i podsticanja zapošljavanja lica sa invaliditetom, ostvari veći stepen saradnje sa Upravom za kadrove, Unijom poslodavaca, sindikalnim organizacijama, Zajednicom opština i drugim subjektima.

Shodno Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta Zavod treba da izvrši popunjavanje svih radnih mjesta u Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Zavod treba da, u skladu sa Pravilnikom, zaključuje ugovore o međusobnim pravima i obavezama sa korisnicima subvencija zarada–poslodavcima i da obezbijedi dostavljanje potrebne dokumentacije od korisnika subvencije, u cilju obezbjeđenja namjenskog korišćenja opredjeljenih sredstva.

Zavod treba da, uz poštovanje pravnog okvira i zaštite interesa Fonda, ažurnije sprovodi postupak dostave dokumentacije Ministarstvu finasija u cilju blagovremene isplate subvencija.

Zavod treba da izradi i objavi stručne vodiče i brošure za korišćenje sredstava namijenjenih profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i iste učini dostupnim potencijalnim korisnicima.

Zavod treba da redovno i blagovremeno vrši raspisivanje javnih poziva za raspodjelu novčanih sredstava za finansiranje grant šema i to najmanje jednom godišnje, a u cilju finansiranja što većeg broja kvalitetnih projekta i više puta godišnje.

Zavod treba da obezbijedi veći iznos sredstava za raspodjelu putem javnog poziva kako ne bi kvalitetni projekti ostali nefinasirani usljed pozivom opredjeljnog manjeg iznosa sredstava.

Zavod treba da donese akt kojim će utvrditi proceduru kojom će uspostaviti efikasnu kontrolu finansiranja i realizacije projekata dodijeljenih u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku finansiranja grant šema.

Zavod treba da unaprijedi bazu podataka lica sa invaliditetom, kroz dodatnu saradnju sa drugim organima (MONSTAT, ministarstva za rad i zdravstvo, itd) kako bi se stvorila mogućnost za adekvatnu evidenciju i komparativne analize koje osim stope nezaposlenosti obuhvataju niz relevantnih indiktora kao što su stopa zaposlenosti, stopa aktivnosti, lica sa invaliditetom koja žive u domaćinstvim sa veoma niskim intenzitetom rada, lica ugrožena siromaštvom nakon socijalnih davanja, lica sa teškim materijalnim statusom i dr.

DRI preporučuje Ministarstvu rada i socijalnog staranja i Zavodu za zapošljavanje da preduzmu aktivnosti na jačanju kapaciteta Fonda kako bi se obezbijedila veća iskorišćenost sredstava kojima, shodno Zakonu, Fond raspolaže.

Inspekcija rada treba da vrši kontinuiran nadzor nad primjenom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom u dijelu u kojem je nadležna i realizuje mjere i aktivnosti iz strateških dokumenata u kojima je određena kao nosilac aktivnosti.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.