U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Diplomatska predstavništva Crne Gore

Preporuke:

Diplomatska predstavništva su dužna da, shodno članu 39 Pravilnika, Ministarstvu vanjskih poslova dostavljaju izvještaje o ostvarenim prihodima i utrošenim sredstvima sa pratećom dokumentacijom u propisanom roku. 


Diplomatska predstavništva su dužna da Ministarstvu dostavljaju predloge budžeta za tekuću godinu shodno odredbama člana 9 Pravilnika, kao i mjesečne zahtjeve za potrošnju u roku koji je utvrđen članom 11 Pravilnika. 


Diplomatska predstavništva su dužna da sve gotovinski naplaćene prihode od konzularnih usluga uplaćuju na račun otvoren za te namjene i da uplatu vrše u roku koji je utvrđen Uputstvom Ministarstva.  


Diplomatska predstavništva su dužna da obezbijede evidenciju blagajničkih transakcija za konzularne prihode shodno važećem Uputstvu Ministarstva. 


Diplomatska predstavništva su dužna da isplatu troškova mobilnih telefona vrše u skladu sa odredbama člana 1 Pravilnika o korišćenju mobilnih telefona za zaposlene u DKP-ima. 


Preporučuje se da diplomatska predstavništva isplatu troškova zakupa stanova diplomatskog osoblja vrše na žiro račune zakupodavaca. 


Diplomatska predstavništva su dužna da troškove zakupa stanova diplomatskog osoblja isplaćuju u iznosima utvrđenim važećom Uredbom. 


Prilikom dolaska novog šefa predstavništva treba izvršiti primopredaju rezidencije - stana shodno člana 45 Pravilnika i isto je potrebno zapisnički konstatovati. 


Popisne komisije diplomatskih predstavništava su dužne da izvrše popis ukupne pokretne i nepokretne imovine i da popisom utvrđeno stanje evidentiraju u popisnim listama koje moraju biti potpisane od strane svih članova Komisije, kao i da sačine Izvještaj o izvršenom popisu. U popisnim listama treba evidentirati ne samo naturalne podatke već i podatke o nabavnoj, otpisanoj i sadašnjoj vrijednosti pokretne i nepokretne imovine. Takođe treba da se pokretna imovina klasifikuje po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije i da se vrši godišnji obračun amortizacije imovine shodno odredbama člana 44 Zakona o državnoj imovini, odredbama člana 6 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini i shodno odredbama člana 3, 4 i 5 Uputstva o bližem načinu vršenja popisa pokretnih i nepokretnih stvari u državnoj svojini.

Rashodovanje osnovnih sredstava i inventara treba vršiti shodno odredbama člana 49 važećeg Pravilnika uz saglasnost Ministarstva.

Preporučujemo diplomatskim predstavništvima da rješenjem o imenovanju popisnih komisija utvrde obavezu da iste osim popisa stalne imovine vrše i popis gotovine u blagajnama sa stanjem na dan 31.12. tekuće godine i da utvrđeno stanje gotovine prezentiraju u popisnim listama i Izvještaju o popisu.

Diplomatska predstavništva shodno članu 47 važećeg Pravilnika, dužna su da doniranu stalnu imovinu unose u knjigu inventara po procijenjenoj vrijednosti i da o tome obavijeste Ministarstvo.

Diplomatska predstavništva su dužna da konzularne knjige shodno Instrukciji Ministarstva mjesečno zaključuju i navedene knjige treba da budu ovjerene od strane šefa Predstavništva.  


Diplomatska predstavništva su dužna da rashode izvršavaju u iznosima odobrenih sredstava i po namjenama utvrđenim budžetom Ministarstva shodno odredbama člana 11 važećeg Pravilnika.  


Šef Predstavništva, uz prethodnu saglasnost Ministarstva, treba da odredi lice za obavljanje poslova računopolagača, koji su utvrđeni članom 6 važećeg Pravilnika. 


Preporučuje se diplomatskom predstavništvu da finansijske transakcije koje se odnose na druge državne organe vrši preko posebnog računa, a ne preko računa otvorenih za poslovanje Predstavništva. 


Diplomatsko predstavništvo je dužno da finansijske transakcije koje se odnose na poslovanje istog evidentira u dnevniku prometa shodno Uputstvu Ministarstva o načinu obrade finansijske dokumentacije (br.07/01-1443).

Predstavništvo treba da obezbijedi da se sva sredstva od donacija uplaćuju na račun otvoren za te namjene, kako bi se obezbijedili precizni podaci o uplaćenim sredstvima od donacija i trošenja istih.

Diplomatska predstavništva su dužna da sve troškove pravdaju adekvatnom i potpunom dokumentacijom, shodno odredbama člana 38 Pravilnika o finansijsko-materijalnom poslovanju DKP-a.

Diplomatsko predstavništvo je dužno da otvori poseban račun za naplatu prihoda od konzularnih usluga, shodno Zakonu o administrativnim taksama i da gotovinski naplaćene konzularne prihode uplaćuje na račun otvoren za te namjene shodno Uputstvu o načinu obrade finansijske dokumentacije, kao i da mjesečne izvještaje o naplaćenim prihodima dostavlja Ministarstvu u propisanom roku. 


Diplomatsko predstavništvo je dužno da mjesečne izvještaje sa pratećom finansijskom dokumentacijom o promjenama na konzularnom računu dostavlja mjesečno u roku koji je utvrđen važećim Uputstvom. 


Preporučuje se diplomatskim predstavništvima da smanje gotovinske isplate i da plaćanje troškova vrše preko žiro računa.  


Ministarstvo vanjskih poslova, zbog specifičnosti poslovanja, a shodno Internoj proceduri procesa finansijskog izvještavanja, treba da obezbijedi vođenje Glavne knjige i ostalih pomoćnih evidencija. U okviru Glavne knjige treba da obezbijedi evidentiranje poslovnih transakcija koje se odnose na diplomatska predstavništva, kao i da internim aktom uredi način evidentiranja istih u Glavnoj knjizi. 


Nadležna služba Ministarstva vanjskih poslova je shodno odredbama člana 9 važećeg Pravilnika dužna da Predstavništvo obavijesti o visini i namjeni odobrenih sredstava godišnjim budžetom za tekuću godinu. 


Ministarstvo vanjskih poslova treba da naknade za zakup stanova diplomatskog osoblja odobrava u iznosu koji je usklađen sa Uredbom o posebnom dodatku na osnovnu zaradu, posebnim naknadama troškova i drugih primanjima za vrijeme rada u diplomatsko konzularnim predstavništvima.  


Ministarstvo vanjskih poslova treba da obezbijedi evidenciju sopstvene imovine i imovine koju koriste diplomatska predstavništva na način kako je uređeno odredbama člana 44 Zakona o državnoj imovini i odredbama člana 6 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini.

Ministarstvo vanjskih poslova treba da pojača kontrolnu funkciju u dijelu vršenja popisa i evidentiranja imovine koju koriste diplomatska predstavništva.

Imajući u vidu značajan iznos opredjeljenih sredstava za nabavku poslovnog objekta u Briselu, kao i iznos sredstava za opremanje istog Državna revizorska institucija preporučuje Ministarstvu vanjskih poslova da inicira da se u što kraćem roku dio objekta koji se ne koristi stavi u funkciju shodno njegovoj namjeni.  


Preporučuje se Ministarstvu vanjskih poslova da inicira podjelu poslovnih prostorija i opreme koju koriste Ambasada CG i Stalna Misija pri EU u Briselu, ili da evidentiranje imovine vrši jedan od navedenih predstavništava kako bi se obezbijedili precizni podaci o ukupnoj imovini koju koriste navedena Predstavništva.  


Preporučuje se Ministarstvu vanjskih poslova da sva interna akta (uputstva, instrukcije, dopise sl.) kojima se uređuju oblast konzularnih prihoda objedini jednim aktom (npr. pravilnik) kojim će se regulisati rok za uplatu gotovinski naplaćenih konzularnih prihoda na namjenski račun, obaveza formiranja posebne blagajne za konzularne prihode i evidentiranje blagajničkih transakcija kroz Dnevnik blagajne, kao i utvrđivanje blagajničkog maksimuma i sl. 


Ministarstvo vanjskih poslova shodno članu 56 Pravilnika o materijalno–finansijskom poslovanju treba da vrši kontrolu finansijske dokumentacije koju dostavljaju diplomatska predstavništva i da obezbijedi adekvatne dokaze o izvršenoj kontroli i utvrđenim propustima. 


Nadležna služba Ministarstva vanjskih poslova je dužna da na izvještajima sa pratećom dokumentacijom koje dostavljaju diplomatska predstavništva upisuje broj djelovodnog protokola, kao i datum dostave istih, kako bi se moglo utvrditi da li predstavništvo poštuje utvrđeni rok za dostavu dokumentacije. 


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.