U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Bijelo Polje

Preporuke:

Opština treba da izvršava Budžet u skladu sa odredbama člana 41 Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kako bi se tekući rashodi i otplata duga finansirali iz tekućih prihoda.

Opština treba da planira primitke i izdatke po ekonomskoj klasifikaciji u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, a realizaciju izdataka i evidenciju u Glavnoj knjizi trezora treba da vrši u skladu sa planiranim budžetom, kako bi Završni račun budžeta Opštine bio u skladu sa sadržajem i klasifikacijom Budžeta koji je Skupština Opštine i usvojila.

Neophodno je da Opština realno planira izmirenje obaveza iz prethodnog perioda, ugovara nove i realizuje izdatke do nivoa raspoloživih sredstava, utvrđenih Odlukom o budžetu.

Opština treba da evidenciju izdataka vrši u skladu sa Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština.

Opština treba da sprovede zatvaranje žiro računa JU Centra za kulturu „Vojislav Bulatović Strunjo“ i JU „Centra za sport i rekreaciju“, a za sopstvene prihode koji se uplaćuju javnim ustanovama izvrši otvaranje uplatnih računa, kao dijela Konsolidovanog računa trezora.

Opština treba da zbog niskog stepena realizacije sopstvenih prihoda, posebno poreza na nepokretnost i značajnog iznosa nenaplaćenih potraživanja od fizičkih i pravnih lica, preduzme sve neophodne aktivnosti kako bi obezbijedila povećano učeće sopstvenih prihoda u ukupnim prihodima.

Opština treba da, u budućem periodu izvrši racionaliazciju izdataka u dijelu zarada, transfernih davanja i kapitalnih izdataka, koji imaju najznačajnije učešće u ukupnim izdacima. Takođe, u narednom periodu zbog utvrđenih značajnih obaveza iz prethodnih perioda, neophodno je voditi opreznu politiku ugovaranja budućih obaveza.

Potrebno je da se prilikom sprovođenja procedura za zasnivanje radnog odnosa, u dijelu koji se odnosi na Javno oglašavanje, poštuju odredbe Zakona o državnim službenicima i namještenicima i odredbe Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti. Da se za angažovanja zaposlenih shodno Rješenjima o radu na određeno vrijeme, pridržava odredbi člana 25 Zakona o radu i člana 48 Zakona o državnim službenicima i namještenicma, odnosno istekom zakonski dozvoljenog perioda angažovanja zaposlenih na određeno vrijeme, umjesto daljeg angažovanja na određeno vrijeme, potrebno je definisti radno pravni status zaposlenih.

Opština treba da angažovanje lica za obavljanje poslova iz redovne nadležnosti vrši u skladu sa zakonskim propisima. U cilju preciznog definisanja obaveza prema licima angažovanim posebnim vrstama ugovora, ugovorima o djelu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima, obaveze za obavljeni rad potrebno je ugovarati u bruto iznosu, a isplate po osnovu angažovanja ugovorima o djelu, realizovati sa računa 4139 - Ugovorene usluge.

Opština treba da utvrdi namjenu korišćenja gotovine, kako bi se gotovinska plaćanja koristila samo u cilju podmirivanja kontinuiranih potreba koje se ne mogu efikasno obaviti preko uobičajenog sistema plaćanja trezora, shodno tačkama 150 i 151 Uputstva o radu Državnog trezora.

Potrebno je da Opština vodi evidenciju o stanju i promjenama kako na pokretnim tako i na nepokretnim stvarima u svojini, shodno odredbama člana 44 stav 2 Zakona o državnoj imovini i shodno članu 1 i 4 Uredbe o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i o popisu stvari u državnoj svojini. U cilju realnog iskazivanja sadašnje vrijednosti osnovnih sredstava, neophodno je u programu osnovnih sredstava izvršiti unos ukupne obračunate amortizacije za prethodni period, odnosno od trenutka stavljanja osnovnog sredstva u upotrebu.

Opština treba da se pridržava odredbi člana 50 Zakona o državnoj imovini u pogledu dostavljanja podataka o pokretnim i nepokretnim stvarima Upravi za imovinu i poštovanja roka naznačenog u stavu 2 člana 50 istog zakona.

Opština treba da zaključi Ugovore o reprogramu kreditnih obaveza u visini preostalih obaveza po inicijalnim kreditima, a da procedure za kreditna zaduženja za finansiranje ostalih obaveza sprovodi u zavisnosti od namjene, u skladu sa Statutom Opštine, odredbama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i Zakona o budžetu.

Opština treba da sprovodi procedure zaduživanja u skladu sa utvrđenim namjenama, shodno odredbama člana 62 i 63 Zakona o finansiranju lokalne samouprave i člana 40 Zakona o budžetu, kojim je utvrđeno uzimanje dugoročnih pozajmica uz prethodnu saglasanost Vlade.

Opština treba da podatke o neizmirenim obavezama u obrascu NEO – Izvještaj o neizmirenim obavezama, unosi na osnovu prethodno usaglašenih podataka iz računovodstvene evidencije sa podacima iz Izvještaja popisne komisije. Da, shodno Pravilniku o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore, budžete vanbudžetskih fondova i budžete opština, vodi evidenciju obaveza na računima klase 2.

Neophodno je pridržavanje odredbi člana 107 Zakona o javnim nabavkama, kojim je utvrđeno da se Ugovor o javnoj nabavci ne može zaključiti prije isteka roka za žalbu i donošenja odluke po izjavljenoj žalbi i shodno članu 117 i 118 Zakona o javnim nabavkama, evidentirati sve potrebne podatke o dodijeljenim javnim nabavkama u cilju iskazivanja tačnih podataka u Izvještaju koji se dostavlja nadležnom organu i poštovanje odredbi člana 30 Zakona o javnim nabavkama.

Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.