U toku je prikupljanje i unos podataka.
Institut alternativa
Moj novac

Moj novac pratimo kako se institucije odnose prema našem novcu

Prijavite zloupotrebu budžetskih sredstava!

Ukoliko znate za slučaj zloupotrebe budžetskih sredstava, imate dokaze za nezakonitu, nenamjensku potrošnju ili drugi vid nedozvoljenog odnosa prema novcu poreskih obveznika, ovo je prostor da to i prijavite. Vašu prijavu ćemo, nakon analize, dostaviti nadležnim institucijama za kontrolu budžeta (DRI, unutrašnja revizija, budžetska inspekcija, inspekcija za javne nabavke, policija, tužilaštvo, Skupština). Koristićemo i javni pritisak kako bi se slučaj istražio, a eventualni počinioci bili kažnjeni.

Kontakt osoba:
Email:
Institucija:
Opis prijave:*
Unesite tekst:

Agencija za nadzor osiguranja

Preporuke:

Subjekt revizije je dužan da sprovede sve aktivnosti i radnje u cilju uspostavljanja adekvatnog sistema finansijskog upravljanja i kontrola kako je to utvrđeno Zakonom.  


Subjekt revizije je dužan da dostavi podatke o pokretnim i nepokretnim stvarima organu uprave nadležnom za poslove imovine u roku koji je propisan članom 50 Zakona o državnoj imovini. 


Subjekt revizije je dužan da nabavku roba i usluga putem neposrednog sporazuma vrši u iznosu koji je utvrđen odredbama člana 30 Zakona o javnim nabavkama. 


Subjekt revizije treba da nabavku roba i usluga iz vrednosnog razreda II (član 21 Zakona o javnim nabavkama) sprovodi primjenom propisanog postupka iz člana 20 Zakona. 


Subjekt revizije je shodno članu 118 Zakona o javnim nabavkama dužan da sve nabavke roba, radova i usluga iskaže u Izvještaju o sprovedenim postupcima javnih nabavki i zaključenim ugovorima. 


Subjekt revizije je dužan da dostavi izvještaj o kršenju antikorupcijskih pravila Upravi za javne nabavke u roku koji je utvrđen Pravilnikom o načinu vođenja i sadržaju evidencije o kršenju antikorupcijskih pravila. 


Subjekt revizije treba da Godišnji finansijski izvještaj dostavlja Ministarstvu finansija na propisanim obrascima i u utvrđenom roku shodno Pravilniku o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izvještaja nezavisnih regulatornih tijela, pravnih lica, akcionarskih društava i društava sa ograničenom odgovornošću u kojima država ili opštine imaju većinski udio u vlasništvu. 


Subjekt revizije je dužan da popis pokretnih i nepokretnih stvari vrši na način kako je to propisano važećom Uredbom i Uputstvom. 


Preporučujemo subjektu revizije da ne vrši avansno plaćanje, ukoliko to nije ugovorom predviđeno, jer na taj način vrši kreditiranje dobavljača. 


Preporučujemo subjektu revizije da troškove upotrebe sopstvenih vozila u službene svrhe dodatno dokumentuje fiskalnim računima za gorivo i da obezbijedi evidenciju o pređenoj kilometraži privatnih vozila koja se koriste u službene svrhe. 


Subjekt revizije treba da isplatu svih troškova iz blagajne vrši na osnovu adekvatne dokumentacije (fiskalni računi) 


Preporučuje se subjektu revizije da otvori poseban račun za izdvajanje sredstva namijenjenih za rješavanje stambenih potreba zaposlenih. 


Subjekt revizije prilikom zapošljavanja treba da Zavodu za zapošljavanje prijavi slobodna radna mjesta radi praćenja ponude i tražnje na tržištu rada, kako je to utvrđeno odredbama člana 26 Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti. 


Ime:
Email:
Komentar:*
Unesite tekst:
Još uvijek nema komentara.
Norwegian embassy
Institut alternativa, želeći da ojača nadzor nad javnim finansijama i uticaj rada Državne revizorske institucije, radi na provjeri sprovođenja preporuka državnih revizora od strane subjekata revizije. Ovaj portal je izgrađen u okviru projekta "Zajedno ka odgovornosti - jačanje uticaja državne revizije u Crnoj Gori", koji je finansijski podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu www.norveska.org.rs.
Norwegian embassy

Institut alternativa

Bulevar Džordža Vašingtona 57, I/20
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel/fax: +382 20 268 686
Email: info@institut-alternativa.org
Copyright © 2015. Institut alternativa | Izrada i razvoj Implementacija d.o.o.